Časté chyby

Obtížnost
Typ cvičení

Fúze × fůze

V případě podstatného jména, které označuje spojení/sloučení (firem, buněk apod.), se nelze řídit známými pravidly ohledně psaní ú/ů.

Pokračujte

Anuita × anuyta

Následující podstatné jméno svým významem spadá do oblasti finančnictví případně práva. Jedná se o termín, který pojmenovává pravidelnou roční splátku nějakého dluhu. Někdy se také používá nespisovný český výraz „ročina“. Právě odsud je odvozen i pravopis slova.

Pokračujte

Hyponymum × hiponymum × hyponimum

S tímto výrazem se můžeme setkat ve škole v hodinách českého jazyka, jedná se totiž o termín z oblasti jazykovědy. Jedná se o podstatné jméno, které označuje slovo významově podřazené k jinému slovu nadřazenému (např.: klobása – uzenina, petrklíč – rostlina, přívlastek – větný člen apod.).

Pokračujte

Předsevzetí × předcevzetí

Při zdůvodnění tohoto podstatného jména se musíme podívat na původ slova. Původně se jedná o složený výraz se slov „vzít něco před sebe“. To se samozřejmě i váže s užitím slova v dnešním jazyce.

Pokračujte

Prequel × prekvel

Spisovný český jazyk ani jeden z těchto termínů nezná, přesto se však objevuje. Jedná se o tzv. anglicismus, což je anglický pojem, který postupně proniká do češtiny a ve své původní podobě se vyskytuje mezi českými slovy.

Pokračujte

Strašpytel × strašpitel

V tomto případě je vhodné poukázat na vznik slova, tedy na otázku slovotvorby. Námi řešené podstatné jméno vzniklo procesem skládání, tedy došlo ke spojení dvou slovních základů (dvou různých samostatných slov). Zde se jedná o podstatné jméno strach a podstatné jméno pytel.

Pokračujte