Progres × progress

Čeština je jazyk bohatý, ale přesto se v něm stále více objevují slova cizího původu, což je i tento případ. Správnou variantou je pouze podoba progres s jedním „s“ na konci.

Progres je výraz pocházející z latinského progressió a užívá se ve významu postup, pokračování, pokrok, vzestup, růst apod. I přesto, že v původní podobě slova jsou dvě „s“, v české podobě tomu tak již není.

Aby se výraz co nejvíce začlenil do českého jazykového systému a bylo možné jej bez problému používat, došlo k odstranění koncového „s“. V češtině je psaní zdvojených hlásek typické především pro slova s charakteristickou předponou či příponou apod., psaní dvou stejných hlásek na konci slova pro náš jazyk běžné není.

S jedním „s“ píšeme i slovo odvozené – progresivní (ve významu: pokrokový, vzestupný, stoupající apod.) či progresivita apod.

Příklady:

Naše firma za poslední rok zaznamenala velký progres.

Daň z příjmu může být progresivní nebo regresivní.

Pošli tento příspěvek svému blízkému