Behaviorální × behavyorálný

Význam pojmu behaviorální je „týkající se chování“. Můžeme jím označit například vědy; behaviorální vědy jsou ty, které se věnují studiu lidského chování ve společnosti (psychologie, sociologie, antropologie).

Známe také behaviorální terapii, jež vychází z psychologických teorií učení (především podmiňování). Behaviorální teratologie spadá pod teratologii (vědní obor, který zkoumá příčiny a mechanismy vzniku vývojových vad), která se zabývá vrozenými poruchami chování.

Pravopis a etymologie

Behaviorální vychází z anglického behavioral (chování, mravy, způsob chování – dobrý i špatný). Původ spadá do pozdního 15. století. Souvisí se slovem behave (chovat se), ale s koncovkou havour (držení). Slovo se pozměnilo (pod vlivem have) z aver (souvisí se starofrancouzským aveir – mít).

Český jazyk pracuje se zakončeními -ální a -ární u přídavných jmen, která jsou přejatá z jiných jazyků.

Některá z těchto přídavných jmen mají povahu odborných termínů. Skupiny -ál- a -ár- vyskytující se před příponou -ní nepatří mezi prostředky domácího původu a v těchto přídavných jménech jsou zachovány podle původního jazyka.

Z těchto výše uvedených důvodů je zřejmé, že správný způsob zápisu je jen jeden, a to BEHAVIORÁLNÍ (behavioral; behavior-ál-ní).

Skloňování

Behaviorální je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. behaviorální behaviorální behaviorální behaviorální
2. behaviorálního behaviorálního behaviorální behaviorálního
3. behaviorálnímu behaviorálnímu behaviorální behaviorálnímu
4. behaviorálního behaviorální behaviorální behaviorální
5. behaviorální behaviorální behaviorální behaviorální
6. behaviorálním behaviorálním behaviorální behaviorálním
7. behaviorálním behaviorálním behaviorální behaviorálním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. behaviorální behaviorální behaviorální behaviorální
2. behaviorálních behaviorálních behaviorálních behaviorálních
3. behaviorálním behaviorálním behaviorálním behaviorálním
4. behaviorální behaviorální behaviorální behaviorální
5. behaviorální behaviorální behaviorální behaviorální
6. behaviorálních behaviorálních behaviorálních behaviorálních
7. behaviorálními behaviorálními behaviorálními behaviorálními

Příkladové věty

Experimentální psychologie, která zkoumala procesy učení, dala podnět ke vzniku behaviorální psychoterapie.

Jedním z hlavních rysů kognitivně-behaviorální terapie je vztah založený na vzájemné spolupráci mezi terapeutem a pacientem.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – behaviorální. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=behavior%C3%A1ln%C3%AD#bref1 Behavioral | Etymology, origin and meaning of behavioral by etymonline. Etymonline – Online Etymology Dictionary [online]. Copyright © 2001 [cit.04.12.2022]. Dostupné z: https://www.etymonline.com/word/behavioral
Pošli tento příspěvek svému blízkému