Sponzor × sponsor

Toto slovo lze psát pouze jedním způsobem, a to sponzor. Jedná se o podstatné jméno pocházející původně z latiny (z latinského slovesa spondeo, spondere – slibovat). Sloveso je též používáno v anglickém jazyce (sponsor, sponsorship apod.).

V českém jazyce je však slovo dle spisovné normy možno napsat pouze se „z“ v základu slova. To je zřejmě způsobeno tendencí přizpůsobit pravopis (psanou podobu slova) výslovnosti (mluvené podobě). Slovo je vyslovováno se „z“- [sponzor], proto se tak ustálila i jeho psaná podoba. Stejné zásady platí i pro slova příbuzná: sponzorský, sponzoring apod. Podstatné jméno sponzor označuje osobu, která finančně podporuje (většinou za účelem reklamy) jinou osobu, organizaci atp.

Příklady:

Naše firma hledá nové sponzory.
Naše škola bude žádat město o poskytnutí sponzorského daru na maturitní ples.
Nový sponzor fotbalového týmu poskytl finanční dar.

Pošli tento příspěvek svému blízkému