Zpupný × vzpupný × spupný

Správná je pouze varianta zpupný, zbylé dvě podoby nejsou pravopisně korektní. Toto přídavné jméno užíváme, pokud chceme vyjádřit, že se někdo chová povýšeně, pyšně nebo arogantně.

Původ slova je poměrně nejasný, ale předpokládá se původní odvození od slova pupek a expresivní užití ve smyslu „nadouvání“, poté zpupný = ten, kdo je nadutý.

Slovo samotné pak vzniklo připojením předpony z-. Nejlépe je si toto problematické slovo zapamatovat.

Příklad:

Podíval se na mě velice zpupným pohledem.

S ním se nebavím, protože se ke všem lidem chová zpupně.

Pošli tento příspěvek svému blízkému