Premisa × premysa

Termín premisa se používá převážně ve filosofii a logice. Označuje předpoklad či tvrzení, ze kterého něco vyvozujeme.

Je možné používat obě varianty?

Vzhledem k tomu, že se jedná o slovo přejaté z latinského praemissa, ve kterém se píše měkké „I“, je i v českém premisa „I“ měkké.

Etymologie a význam slova

Jak jsme již výše zmínili, termín premisa pochází z latinského praemissa (sententia), jež označuje „předem vyslovený (soud)“, což je původem příčestí trpné od slovesa praemittere , tedy „předesílat“.

Premisa je předpoklad, výrok či součást soudu postaveného na logice. Důležité je, že se nezkoumá pravdivost premis, ale pouze to, zda jejich souhrn vede k určitému závěru. To, zda je závěr pravdivý, závisí na tom, zda jsou pravdivé jednotlivé premisy.

Synonyma slova premisa

Místo termínu premisa můžete použít české výrazy soud, výrok, východisko či předpoklad.

Skloňování podstatného jména premisa

Dělení slova: pre-mi-sa

Premisa je podstatné jméno rodu ženského, jehož deklinace probíhá dle vzoru žena.

jednotné číslo množné číslo
1. pád premisa premisy
2. pád premisy premis
3. pád premise premisám
4. pád premisu premisy
5. pád premiso premisy
6. pád premise premisách
7. pád premisou premisami

Příklady použití ve větě:

Navzdory původním realistickým premisám o svépomoci, se možnost spolupráce mezi jednotlivými aktéry ukázala jako nemožná.

Pokud je první premisa, že sněží, a druhá premisa je, že když sněží, tak je zima, jaký je závěr?

Závěr logicky vyplývající z daných premis je, že je zima.

Promiňte, můžete mi zopakovat tu druhou premisu?

Domnívám se, že jsme již premisám věnovali dost času.

Autor/ka: Bc. Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 523,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému