Etnikum × etnykum

Etnikum je skupina jednotlivců, kteří sdílejí společnou etnicitu. To znamená, že je spojuje pocit sounáležitosti, mají společný původ i historii, kulturu, zvyky i mentalitu.

To vše je odlišuje od jiných etnik. Taktéž je pro ně společné tzv. etnonymum (označení sama sebe, například Křováci, Barbaři ad.).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu etnikum podává následující výklad.

Etnikum je příbuzné se slovem etnický. Etnický znamená národnostní nebo národní. Pochází z řeckého ethnikós (lidový, národní) od éthnos (národ, kmen, zástup).

Předpona etno- se vyskytuje ve složeninách a znamená „vztahující se k lidu či národu“.

Slovo etnikum bylo do českého jazyka přejato a počeštěno. O tom, jak se přejatá slova budou nakonec psát, rozhoduje, nakolik u nás slova zdomácněla a rozšířila se.

Řídce se vyskytující slova či odborná slova si většinou zachovávají svůj původní pravopis, zatímco hojně užívaná slova, která u nás zdomácněla, se z velké části píší podle českých pravopisných pravidel.

Mezi oběma způsoby jsou ovšem různé přechody podle míry zdomácnění slova. V případě etnika se zachovalo psaní s měkkým „i“, avšak odstranila se skupina th a zjednodušila se na t (k tomu dochází velice často právě u slov majících řecký původ).

V případě etnika je tedy jediný způsob správného zápisu, a to v podobě ETNIKUM.

Skloňování

Etnikum patří mezi podstatná jména rodu středního, která se skloňují podle vzoru město.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. etnikum etnika
2. etnika etnik
3. etniku etnikům
4. etnikum etnika
5. etnikum etnika
6. etniku etnikách
7. etnikem etniky

Příkladové věty

Chtěl jsem cestovat nejen kvůli tomu, že mě přitahovaly dálky, ale také proto, že jsem chtěl osobně poznat příslušníky jiných národů a etnik.

Když se dnes koukám na zprávy, musím se ptát, jaký je skutečný vztah našich občanů k jiným etnikům a nakolik si jen hrajeme na vstřícné, kteří ochotně podají ruku potřebnému.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – etnikum. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 25.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=etnikum Etnikum – Wikipedie. Wikipedie otevřená encyklopedie [online]. Copyright © [cit. 25.7.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Etnikum
Pošli tento příspěvek svému blízkému