Bez toho × beztoho

Námi nabízené varianty jsou obě správně. Pojďme se ale podívat na zoubek oběma výrazům zvlášť.

Výraz psaný zvlášť, bez toho, je spojení předložky a zájmena.
Výraz psaný dohromady, beztoho, je dle Slovníku spisovné češtiny modální hovorová částice, která má význam beztak, stejně.

Slovník spisovného jazyka českého nám však říká, že se jedná o příslovce s významem jistě, zajisté, stejně, vždyť, tak jako tak. Ať tak či onak, výraz je příslovečnou spřežkou a je spojen z předložky a zájmena.

Příklady:

Beztoho nebude jinde než u svojí maminky.

Beztoho je tomu dnes ve všech otázkách veřejného života tak, ze hospodářsky silnější má značnou převahu nad hospodářsky slabším.

Žádný z těchto dvou principů nemůže fungovat a tvořit bez toho druhého.

Bez toho nelze dobrý výsledek docílit žádným fotoaparátem.

Autor/ka: Bc. Renáta Malá
Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Internetová jazyková příručka. [online]. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, ©2008–2020 [cit. 23. 5. 2020]. Dostupné na: .
Pošli tento příspěvek svému blízkému