Svolat × zvolat

Námi nabízená dvojice se vás snaží zmást. Zde musíme rozlišit dva různé významy slov. Použít můžeme obě varianty, ovšem každou v jiném případě. Platí zde poučky, které uplatňujeme běžně pro psaní předpon s-/z-.

Sloveso svolat s počátečním „s“ označuje směřování dohromady; svolat např. lidi na jedno místo, svolat schůzku/jednání. Všechna slova s tímto vysvětlením píšeme s předponou s- (např. smotat, sbalit, srolovat, sběh, shromáždit se, spojit, sblížit se apod.).

Naopak druhé sloveso píšeme se „z“ na začátku, tedy zvolat. To použijeme ve významu vykřiknout, vyzvat někoho k něčemu apod. Předpona z- zde pracuje stejně jako v ostatních podobných případech a tvoří ze slovesa nedokonavého sloveso dokonavé (volat — zvolat, stejně jako: moknout — zmoknout, rušit — zrušit apod.).

Příklady:

Na odpoledne byla svolána mimořádná schůze.

Svolal jsi zástupce na jedno místo?

Jana radostně zvolala na celou třídu.

Pošli tento příspěvek svému blízkému