Eventuálně × eventuelně

Námi nabízená příslovce jsou cizího původu, a proto nás mohou mást ve svém pravopise. Tento poměrně hojně využívaný výraz je možné nahradit následujícími synonymy: případně, popřípadě apod.

Jedná se o označení skutečnosti, která je nejistá, ale je případně možná. Výchozím slovním druhem je v tomto případě přídavné jméno eventuální, jež pochází z latiny. Známe i příbuzná podstatná jména eventualita, eventuálnost.

V našem případě je správný tvar eventuálně. Vycházíme jednak z výše zmíněných slov příbuzných, jednak ze zvyklostí českého jazyka ohledně slov přejatých. Čeština upřednostňuje zakončení -ální u cizích přídavných jmen, tj. -álně u příslovcí, např.: vizuální, individuální, aktuální, maximální. Varianta eventuelně je považována za chybnou, proto se jí raději v psaném i mluveném projevu vyhněme.

Příklady:

Mohli bychom to eventuálně udělat i tak, jak říkáš ty.
Před dovolenou bych si chtěla koupit ještě jednu sukni, eventuálně dvě.

Autor/ka: Mgr. Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému