Zcelit × scelit

Pokud chceme psát správně česky, musíme z této dvojice zvolit výraz scelit s „s“. Slovo se řídí běžnými pravidly pro psaní předpon s-/z-.

Sloveso scelit použijeme v případě, že chceme vyjádřit spojení v celek. Jedná se tedy o směřování dohromady, obdobné je to u sloves: shromáždit, spojit, sjednotit, sblížit se apod. Zde se musíme řídit významem slova a dle toho se rozhodnout, jakou předponu použijeme.

Příklady:

Nemáme ve třídě moc dobré vztahy, školní výlet by nám mohl pomoci se více scelit.

Úřad projednával žádosti o dělení a scelování pozemků.

Pošli tento příspěvek svému blízkému