Epistemologie × epistemologye

Podstatné jméno epistemologie označuje jednu ze základních filozofických disciplín, která se zabývá zkoumáním lidského poznání.

Je možné používat obě varianty?

Jediným správným způsobem psaní tohoto slova je ten s měkkým „i“. Je tomu tak u všech přejatých slov končících na koncovku -ie.

Např. gynekologie, stomatologie, chirurgie, gnozeologie, biopsie. Ani toto slovo není výjimkou a pravopisně správná varianta je ta s „I“, tedy epistemologie

Etymologie a význam slova

Slovo epistemologie pochází z řeckého έπιστήμη, epistémé, jež označuje „znalost, schopnost“ a  λόγος, logos, tedy „slovo, řeč“.

Epistemologie je označení pro filozofickou disciplínu, jejímž obsahem je teorie a zkoumání poznání.

Jejími základními otázkami jsou tyto: Co víme? Co to znamená, že něco víme?, Jak víme, že víme?  a Na čem stojí naše poznání?.

Synonyma slova

Místo termínu epistemologie můžete použít též termíny gnozeologie či gnoseologie, případně též ‘noetika’ či ‘teorie poznání’.

Skloňování podstatného jména epistemologie

Dělení slova: epi-s-te-mo-lo-gie

Slovo epistemologie je podstatné jméno rodu ženského a jeho deklinace probíhá dle vzoru růže.

jednotné číslo množné číslo
1. pád epistemologie epistemologie
2. pád epistemologie epistemologií
3. pád epistemologii epistemologiím
4. pád epistemologii epistemologie
5. pád epistemologie epistemologie
6. pád epistemologii epistemologiích
7. pád epistemologií epistemologiemi

Příklady použití ve větě:

Studium epistemologie mě z teoretických disciplín filozofie zaujalo nejvíce.

Martin se o epistemologii příliš nezajímá.

V epistemologii jsou dva zásadní přístupy, a to racionalismus a empirismus.

Základními filozofickými disciplínami jsou logika, epistemologie, etika a metafyzika.

Autor/ka: Klára Sladká
Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Encyklopedie Britannica
Pošli tento příspěvek svému blízkému