Skladba vět - testy

0% Splněno
62 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Jak v češtině tvoříme věty? Jak se rozlišují jejich druhy? Jaké větné členy používáme (základní a rozvíjející)? Umíte je určovat? Tato sekce je zaměřená čistě na skladbu českých vět, kterou si zde také můžete procvičit v on-line testech.

Skladba vět v češtině zahrnuje gramatické a syntaktické pravidla, která určují, jak se slova a fráze ve větě pospojují a jak se tvoří gramaticky správné věty. Skladba vět zahrnuje také pravidla pro tvorbu složených vět, jako jsou podmínkové věty, infinitivní věty, atd.

Věta se skládá z podmětu a přísudku. Podmět popisuje osobu nebo věc, o které se ve větě mluví, a přísudek (lat. predikát) popisuje činnost nebo stav, který podmět dělá nebo má.

Přídavná jména, příslovce, zájmena, číslovky, časové výrazy, předložky a další slova a fráze, které modifikují podmět nebo predikát, také hrají důležitou roli v tvorbě gramaticky správné věty.

V češtině existuje také pravidla pro tvorbu složených vět, které se skládají z hlavní a podřazené věty. Hlavní věta obsahuje podmět a predikát a podřazená věta je doplňující informací k hlavní větě.