Pachtýř × pachtíř

Pojmem pachtýř označujeme člověka, který s propachtovatelem uzavřel pachtovní smlouvu.

Díky této smlouvě propachtovatel přenechá pachtýři věc, a to nejen k užívání, ale také k požívání. Pachtýř je pak zavázán za přenechání dané věci platit propachtovateli pachtovné nebo mu poskytnout poměrnou část výnosu věci (možno i obojí). Jinak řečeno: pachtýř je nájemce například hospodářského objektu.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu pachtýř podává následující výklad.

Slovo pachtýř je spjato se slovem pacht, tedy nájem pozemku, který slouží k hospodářské činnosti. Pacht (taktéž pachtovné, propachtovat) má původ v latinském pactum (smlouva, ujednání). Do našeho jazyka bylo slovo přejato z novohornoněmeckého pacht.

Pachtýř je tedy odvozen od přejatého slova pacht. Byl počeštěn, a protože t patří mezi pravopisně tvrdé souhlásky (h, ch, k, r, d, t, n), zachováváme psaní -ý-pachtýř, což odpovídá také výslovnosti, která není změkčená.

Dělení slova:

pach-týř

Příbuzná slova:

pachtýřka (podstatné jméno rodu ženského), pachtýřský (přídavné jméno)

Skloňování

Pachtýř patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru muž.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. pachtýř pachtýři
2. pachtýře pachtýřů
3. pachtýři, pachtýřovi pachtýřům
4. pachtýře pachtýře
5. pachtýři pachtýři
6. pachtýři, pachtýřovi pachtýřích
7. pachtýřem pachtýři

Příkladové věty

Můj pradědeček byl pachtýřem honitby.

Pachtýři se dokonce objevili již v antickém Římě.

Jedním z úkolů pachtýře bylo chovat se jako řádný hospodář, což obnášelo zachovávat, obnovovat a také modernizovat movitý majetek spjatý s hospodářstvím.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – pachtýř. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.11.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pacht%C3%BD%C5%99
Pošli tento příspěvek svému blízkému