Expresivní × espresivní

Pojem expresivní vyjadřuje citový vztah nebo postoj mluvčího. Pro jeho vyjadřování je typické nápadné silně emocionální zabarvení.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu expresivní podává následující výklad.

Původ slova expresivní (expresivita) nalezneme ve francouzském expressif od expression (výraz).

Příbuzné je taktéž slovo expresionismus. Jedná se o umělecký směr, který zdůrazňuje výrazovou stránku díla. Expresionismus je pojem vzniklý ve 20. století. Původ nalezneme ve francouzském expression (výraz), které bylo přejato z latinského expressiō od exprimere (vyrazit, vytlačit).

Obě slova (expresivní, expresionismus) byla přejata do našeho jazyka a počeštěna. Exprimere (vyrazit, vytlačit) je složeninou předpony ex- (vy-, ze-) a premere (tisknout). Slovo si i v našem „počeštění“ zachovalo původní předponu ex-. Proto je jediný správný zápis s „x“ → expresivní (expresivita, expresionismus ad.).

Slovo expresivní je možné psát dvěma způsoby: expresivní i expresívní. V celém textu je pak důležité zachovat jednotnost.

Příbuzná slova

expresivně (příslovce), expresivita, expresivnost (podstatná jména)

Dělení

ex-pre-siv-ní

Stupňování:

  1. expresivní
  2. expresivnější
  3. nejexpresivnější

Skloňování

Expresivní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. expresivní expresivní expresivní expresivní
2. expresivního expresivního expresivní expresivního
3. expresivnímu expresivnímu expresivní expresivnímu
4. expresivního expresivní expresivní expresivní
5. expresivní expresivní expresivní expresivní
6. expresivním expresivním expresivní expresivním
7. expresivním expresivním expresivní expresivním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. expresivní expresivní expresivní expresivní
2. expresivních expresivních expresivních expresivních
3. expresivním expresivním expresivním expresivním
4. expresivní expresivní expresivní expresivní
5. expresivní expresivní expresivní expresivní
6. expresivních expresivních expresivních expresivních
7. expresivními expresivními expresivními expresivními

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno expresivní, jsou: vyjadřovací, výrazový, citově zabarvený.

Příkladové věty

Ve svých dílech upřednostňuji expresivnější vyjadřování, text je pak pravdivější a vyvolá silnější reakce.

Zákony jsou strohé, chladné, přímé a nudné, beletrie je něco jiného, zvlášť když text využívá expresivní slovník, například některé nadávky umí být hodně výživné.

Líbí se mi jeho expresivní malířský projev.

Herci našeho divadla se do povědomí dostali především díky svému expresivnímu projevu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – expresivní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 27.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=expresivn%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému