Disponovat × dysponovat

Disponovat znamená volně s něčím (někým) nakládat, mít něco k dispozici.

Dalšími významy je rozvrhovat něco, být v tělesné nebo duševní kondici (v tomto případě je opakem indisponován, tedy nebýt v tělesné nebo duševní kondici).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu disponovat podává následující výklad.

Slovo disponovat pochází z latinského dispōnere, tedy uspořádat, rozkládat, rozdělovat. Jedná se o složeninu předpony dis- (z latiny; často s významem roz-, někdy s významem záporu, tedy ne, nebo zesílení) a pōnere (klást).

Předpona dys- pochází z řečtiny a její význam je odlišný. Předponou dys- vyjádříme něco negativního, špatného a vadného, mluvíme o zhoršení nebo také o poruše. Slova, v nichž je předpony dys- užito, bývají povětšinou odborné lékařské či psychologické termíny. (Oproti tomu předpona dis- spadá do rozličných oblastí odborného vyjadřování.)

Rozdíly:

  1. disharmonie (nesoulad),
  2. diskvalifikovat (vyřadit ze soutěže),
  3. disonance (nelibozvuk),
  4. disproporce (nerovnoměrnost, nepoměr),
  5. dysfonie (porucha hlasu),
  6. dyslexie (porucha schopnosti číst),
  7. dyskalkulie (porucha matematických schopností),
  8. dysortografie (neschopnost naučit se správně pravopis).

Z těchto výše uvedených důvodů vyplývá, že je správné pouze psaní s měkkým „i“ → DISPONOVAT. Jedná se o slovo přejaté.

Časování

Sloveso disponovat patří do 3. slovesné třídy (-je; on teď disponuje), vzor kupuje (kupoval – disponoval).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) disponuju, disponuji disponujeme
2.     (ty, vy) disponuješ disponujete
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) disponuje disponujou, disponují

Rozkazovací způsob

Disponuj! Disponujte!

Příčestí

Činné disponoval
Trpné disponován

Přechodník

Přítomný – mužský rod disponuje disponujíce
Přítomný – ženský, střední rod disponujíc
Podstatné jméno slovesné disponování

Příkladové věty

Disponuje velice dobrým hlasovým rozsahem.

Firma disponuje obrovskými finančními prostředky.

Disponibilní zůstatek vašeho firemného účtu je 1 000 001 Kč. Gratulujeme!

Vzal bych Jirku, protože oproti jiným disponuje tou nejlepší možnou kondicí.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – disponovat. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=disponovat
Pošli tento příspěvek svému blízkému