Pokrytec × pokritec

Pokrytec je člověk, který ze sebe před ostatními dělá něco, co není. Zejména se snaží vypadat lepší, než je, předstírá, přetvařuje se, je neupřímný. Často chce díky svému falešnému chování něčeho dosáhnout. Pokrytec je ten, kdo „káže vodu a pije víno“.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu pokrytec podává následující výklad.

Pokrytec má původ již ve 14. století. Slovo se ujalo za hojného přičinění bible, pochází z latinského hypokrita, to z řeckého hypokritēs (herec, pokrytec) od hypokrīnomai (odpovídám, hraju, přetvařuji se).

Jedná se o složeninu hypo- (předpona; pod-; z řeckého hypó – pod, dole apod.) a krīnō (třídím, zkoumám, pokládám, věřím). Je zde také patrná lidová etymologie a příklon k pokrýt (kdo se pokrývá přetvářkou).

Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby pokrytec. Snad vlivem oné lidové etymologie se slovem pokrýt se ustálila podoba s tvrdým y po r, jakožto pravopisně tvrdou souhláskou.

Samotné slovo krýt (a jeho obměny) má původ ve slovanských jazycích (polsky kryć, rusky kryť, srbsky a chorvatsky krȉti, staroslověnsky kryti); praslovanské kryti krom jiného souvisí také s řeckým krýptō (kryji, tajím). Ve všech těchto případech spjatých s krýt vidíme psaní s tvrdým y (vyjma srbské a chorvatské varianty).

Správný zápis je POKRYTEC.

Dělení slova:

po-kry-tec

Příbuzná slova:

pokrytecký (přídavné jméno), pokrytecky (příslovce), pokrytectví (podstatné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo pokrytec, jsou: licoměrník, farizej.

Skloňování

Pokrytec patří mezi podstatná jména rodu mužského životného, která skloňujeme podle vzoru muž.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. pokrytec pokrytci
2. pokrytce pokrytců
3. pokrytci pokrytcům
4. pokrytce pokrytce
5. pokrytče pokrytci
6. pokrytci pokrytcích
7. pokrytcem pokrytci

Příkladové věty

Byla strašný pokrytec, denně mi kázala o Bohu, ale přitom neváhala rozbít cizí rodinu a svést muže jiné ženy.

Jsou to pokrytci, přebírají oblečení pro potřebné, ale než se dostane na správné místo, vezmou si nejlepší kousky pro sebe, a to spadají pod Charitu?! Second hand zdarma. Měli by se stydět!

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – pokrytec. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.12.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pokrytec
Pošli tento příspěvek svému blízkému