Zhatil × shatil

Slovesem zhatit vyjádříme, že něco (plán, naděje, život…) bylo překaženo, zmařeno.

Pravopis a etymologie

Sloveso zhatit má původ ve slovanských jazycích a jeho význam je přenesen z podstatného jména hať. Hať je cesta přes močál tvořená klestím, také například svazek proutí sloužící ke zpevnění břehů. Hatit (zhatit) tedy v přeneseném smyslu znamená přehrazovat či kazit (plány).

Hať – polsky gać, rusky gať, srbsky a chorvatsky t (hráz či jez). Praslovanské gatь/gatъ zřejmě souvisí s litevským dialektem góti (jít), litevským gãtvė (ulice), staroindickým gáti-, gātú- (cesta), jigáti (jde), vše z indoevropských jazyků.

Je správné pouze psaní s předponou z- → ZHATIT. Předponu z- (ze-) použijeme v případě, že tvoříme z nedokonavého slovesa dokonavé sloveso: hatit – zhatit, moknout – zmoknout, trestat – ztrestat apod.

Oproti tomu předpona s- (se-) naznačuje směřování dohromady (scelit, sjednotit, …), směřování shora dolů či z povrchu pryč (smést, sklonit, …), také úbytek na objemu, až zaniknutí (shořet, shnít, …).

Pokud neplatí ani jeden z těchto výše uvedených případů (s-/se-), budeme psát předponu z-/ze-. Ovšem pozor na slova, u nichž si správný zápis musíme zkrátka zapamatovat. Patří sem například: způsobit, zpívat, zpěv, zkoušet, zkoumat, zpupný, zřídit a další.

Časování

Sloveso zhatit patří do 3. slovesné třídy (; on teď zhatí), vzor prosí (zhatil – prosil).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) zhatím zhatíme
2.     (ty, vy) zhatíš zhatíte
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) zhatí zhatí

Rozkazovací způsob

Zhať! Zhaťte!

Příčestí

Činné zhatil
Trpné zhacen, zhatěn

Přechodník

Minulý – mužský rod zhativ zhativše
Minulý – ženský, střední rod zhativši
Podstatné jméno slovesné zhatění

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit sloveso zhatit, jsou: zmařit, zkazit, zkřížit, překazit.

Příkladové věty

Zhatil mi všechny plány.

Tohle jsem nečekal, konečný vyhazov zhatil veškeré mé naděje na to, že by mi pochybení třeba odpustili.

Situace je značně nejistá, jestli budou stávkovat, může to zhatit veškeré naše budoucí plány.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – zhatit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 13.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=zhatil#bref1
Pošli tento příspěvek svému blízkému