Cokoliv × cokoli

Cokoli (cokoliv) patří mezi zájmena neurčitá, s jejichž pomocí vyjádříme libovolnost výběru z určitého množství. Může jít o jakoukoli (jakoukoliv) věc, nezáleží na tom, co to bude.

Pravidla užití cokoli/cokoliv

Obecná pravidla pro užití cokoli (cokoliv) nám dávají na výběr, kterou variantu zvolíme. Slova cokoli i cokoliv jsou rovnocenná. Oba zápisy jsou správné. Musíme si však dát pozor, abychom v celém textu zachovali jednotnost, všude tedy použijeme buď cokoli, nebo cokoliv.

Částice -koli je svým původem zesilovací nebo zobecňovací. V dřívějších dobách se k částici -koli ještě připojovala částice -věk (např. nikolivěk), z níž se do dnešních dob zachovalo již jen ono -v.

Pravopis a etymologie

Cokoli(v) je zájmeno neurčité, které se skloňuje následujícím způsobem:

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. cokoli(v)
2. čehokoli(v)
3. čemukoli(v)
4. cokoli(v)
5.
6. čemkoli(v)
7. čímkoli(v)

Cokoli(v) také může být vztažným zájmenem. V tomto případě bude uvozovat vedlejší větu a napíšeme před něj čárku.

Etymologie

Částici -koli nalezneme ve staročeštině, a to nejen samostatně, ale i jako příslovce s významem někdy, kdysi.

Zájmeno co je podobně jako slovenské čo, polské a dolnolužické co, polabské pokračováním praslovanského česo, čьso. Jedná se o starší podobu 2. pádu zájmena čь. K tomuto tvaru se přidalo zesilovací -to, díky čemuž vznikly podoby jako ruské čto, srbské a chorvatské štȍ, štȁ, staroslověnské čьto.

Čь můžeme najít v chorvatském nářečí čȁ a ve spřežkách proč, nač, zač, . Praslovanské čь pokračuje v indoevropském kid s významem co. Tuto podobu také můžeme vidět ve staroirském cid, latinském quid, řeckém , staroindickém cid a chetitském kuit.

Příkladové věty

Vyberte si, cokoli(v) je vám libo.

Cokoli/v v této situaci uděláte, může být právoplatně použito proti vám u soudu.

Řekni u maturitní zkoušky cokoli/v, ale hlavně musíš mluvit.

Dám si cokoli(v), mám strašný hlad.

Slíbila bych cokoli(v), jen aby mě nechal být.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – cokoli. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.12.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=cokoli#bref2
Pošli tento příspěvek svému blízkému