Oficiálně × oficielně

Oficiálně je příslovce, které znamená, že je něco provedeno, řečeno či napsáno oficiálním, úředním či formálním způsobem.

Je možné používat obě varianty?

Správným tvarem slova je oficiálně, tvar oficielně je hovorový a méně obvyklý. Zvláště v písemné komunikaci proto důsledně dodržujeme tvar s A, tedy oficiálně.

Etymologie a význam slova

V češtině je odvozeno od přídavného jména oficiální, tedy mající úřední ráz, uznávaný rozhodujícími místy, shodující se s názory úřadů, vyjadřující tyto úřední názory a postoje. Do češtiny se slovo oficiálně resp. oficiální dostalo přes moderní evropské jazyky (německé – offiziell, francouzské – officiel a anglické – official).

Původ mí v pozdně latinském officiālis, které znamená úřední, služební a je odvozeno z latinského officium, tedy služba, práce, úsluha, úřad.

Synonyma a antonyma

Synonymem ke slovu oficiálně je úředně. Antonymem je pak slovo neoficiálně, případně i neformálně.

Stupňování příslovce oficiálně

Dělení slova: ofi-ciál-ně

Oficiálně je příslovce způsobu, které lze stupňovat následujícím způsobem:

stupeň tvar
  1. stupeň(pozitiv)
oficiálně
  1. stupeň (komparativ)
oficiálněji
  1. stupeň (superlativ)
nejoficiálněji

Příklady použití ve větě:

Kouření ve všech prostorách školy je tímto oficiálně zakázáno.

Od té doby, co Petr nastoupil do úřadu starosty, se vyjadřuje mnohem oficiálněji.

Markétino těhotenství bylo včera oficiálně potvrzeno lékařem.

Mluvčí policie nám neoficiálně potvrdila jisté skutečnosti, které ovšem nemůžeme rozebírat.

Z moci mně svěřené státem Kalifornie, vás oficiálně prohlašuji za muže a ženu; prosím, polibte se.

A to znamená, že jsme teď oficiálně žebráci.

Oslavu tedy považujte za oficiálně zahájenou.

Autor/ka: Klára Sladká
Slovník spisovného jazyka českého Akademie věd České republiky Internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Rejzek, J.: Český etymologický slovník. str. 443,  Leda, 2004.
Pošli tento příspěvek svému blízkému