Agregace × akregatze

Agregace znamená seskupení, sdružení a spojení. V oblasti ekonomiky se jedná o slučování informací o ekonomických jevech v celkové informace.

V ekologii mluvíme o nakupení organizmů, které mezi sebou nemají žádné vzájemné vztahy, na určitém ohraničeném místě (tyto organizmy se zde akumulují).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu agregát (agregace) podává následující výklad.

Agregát (agregace) vzniklo z latinského aggregātus, což je původně příčestí trpné od aggregāre (hromadit); složeno z předpony ad- a gregāre (houfovat) od latinského grex (stádo, houf).

Pod pojmem agregát rozumíme soustavu dvou a více strojů či zařízení, které jsou spojené v jeden celek, aby bylo docíleno většího výkonu.

Protože slovo agregace bylo přejato z latinského aggregātus a počeštěno, je zřejmé, že správné je pouze psaní s gagrega-. Přípona -c(e) souvisí s podstatnými jmény rodu mužského, ženského a někdy středního, kdy (e) reprezentuje soubor koncovek typických pro vzory soudce, růže a moře. Příponu -ce mimo jiné používáme k adaptaci cizích slov, a to především těch z latiny. Správné je pouze psaní AGREGACE (akregatze je špatně).

Dělení slova:

ag-re-ga-ce

Příbuzná slova:

agregační (přídavné jméno)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo agregace, jsou: seskupení, sdružení.

Skloňování

Agregace patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. agregace agregace
2. agregace agregací
3. agregaci agregacím
4. agregaci agregace
5. agregace agregace
6. agregaci agregacích
7. agregací agregacemi

Příkladové věty

Budete-li chtít generovat určitou sumární statistiku a následně ji analyzovat, jistě vám pomůže agregace dat.

Agregaci živočichů můžeme pozorovat i v případě, kdy se různé druhy sdružují na určitém místě, například na nějaké závětrné straně, kvůli nepříznivým podmínkám počasí.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – agregace. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=agregace Heslář – Slovník afixů. Slovník afixů – Slovník afixů [online]. Copyright © Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. [cit. 24.02.2023]. Dostupné z: http://www.slovnikafixu.cz/heslar/-ce
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému