Nacionalismus × nacionalizmus

Tento výraz je možné zařadit do skupiny slov, která končí na -ismus / -izmus a samozřejmě pro něj platí stejná pravidla. Všechna slova takto zakončená vždy vyslovujeme s „z“, tedy [izmus].

Při pravopisu však jako základní a neutrální považujeme podobu s „s“, tedy nacionalismus, ale i romantismus, realismus, impresionismus, hédonismus apod. Český pravopis ale jako přijatelnou a správnou připouští i variantu se zakončením -izmus, lze tedy napsat i nacionalizmus, (romantizmus, impresionizmus atd.). Tato podoba je ale mnohem méně zastoupena a používá se zřídka.

Nacionalismus / nacionalizmus označuje politický směr / ideologie, která za hlavní hodnotu považuje národ (národ jako výše postavená a sounáležitá jednotka společnosti). Základem tohoto výrazu je latinský pojem natio, tedy národ.

Příklady:

Již ve starých kronikách můžeme nalézt prvky nacionalismu, především u menších národů.
V rámci nacionalismu politologové rozlišují několik odlišných proudů.

Pošli tento příspěvek svému blízkému