Prizma × prisma

Námi zvolené podstatné jméno může označovat hned několik skutečností. V jednom případě se jedná o pojem z oblasti matematiky, který pojmenovává hranol. Též můžeme mít na mysli optický hranol, tedy termín z oblasti optiky. Ale asi nejčastěji se se slovem setkáme ve významu: hledisko, úhel pohledu apod. (hledět na něco prizmatem doby – hledět na něco s ohledem na dobu, ve které se odehrává).

Výraz prizma má původ v řecké podobě prísma, známe ale i například latinskou podobu prisma. V obou těchto variantách můžeme vidět v základu slova „s“. Současná čeština ale uznává pouze podobu se „z“ v základu slova, napsat můžeme pouze prizma. K této změně došlo vlivem jazykového vývoje a díky tendenci usnadnit pravopis a podobu přejatých slov českému pravopisu. Zde je patrná i tendence přiblížit psanou podobu té mluvené.

Pozor na obtížné skloňování tohoto výrazu. V 1., 4. a 5. pádě je výraz zakončen na -ma, v ostatních pádech je tvar rozšířen o příponu -at- (prizmatem, prizmatu). S písmenem „z“ píšeme i slova příbuzná, např.: prizmový, prizmatický.

Příklady:

Na problematiku je nutné nahlížet prizmatem posledních událostí.
Skláři někdy mohou při výrobě potřebovat tzv. prizmatické sklo.

Pošli tento příspěvek svému blízkému