Sprovodit × zprovodit

Hlavní význam slova sprovodit spočívá v tom, že něco nebo někoho zabiji, zničím a odstraním.

Starší významy, dnes již takřka nepoužívané, znamenaly, že jsem někomu průvodcem, že někomu dělám společnost, že někoho někam doprovodím (sprovodím tě domů). Stejně tak bylo výrazu sprovodit užíváno, když se něco vyskytlo společně s něčím (můj přednes sprovodil hlasitý smích), či ve významu hudebního doprovodu (sprovodit zpěv hrou na klavír).

Pravopis a etymologie

Je jen jediný správný způsob psaní, a to sprovodit. Pomocí předpon s(e)-/z(e)- se tvoří dokonavá slovesa, například skončit, strávit. Na rozdíl od předpony z(e)- mívá předpona s(e)- ještě další významy. V našem případě určuje směřovaní „z povrchu pryč“. Proto píšeme sprovodit.

Časování

Sloveso sprovodit patří do 4. slovesné třídy (; on teď sprovodí), vzor prosí (prosil – sprovodil).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.     (já, my) sprovodím sprovodíme
2.     (ty, vy) sprovodíš sprovodíte
3.     (on, ona, ono, oni, ony, ona) sprovodí sprovodí
Rozkazovací způsob Sprovoď! Sprovoďte!
Příčestí
Činné sprovodil
Trpné sprovozen
Přechodník
Minulý – mužský rod sprovodiv sprovodivše
Minulý – ženský, střední rod sprovodivši
Podstatné jméno slovesné sprovození

Příkladové věty

Počkali, až celá zem utichne pod příkrovem tmy, a skryli se za rozbořenou zídkou, aby ho nic netušícího lapli a konečně ho sprovodili ze světa.

Musel ho sprovodit ze světa – nemohl se už dívat na to, jak se chudák trápí.

Je to smutné, ale sprovodil se vlastní rukou, kéž mu Bůh odpustí.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Použitá literatura Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – sprovodit. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 19.03.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=sprovodit
Pošli tento příspěvek svému blízkému