Osmóza × osmosa

Pojem osmóza je znám především z oblasti fyziky a chemie. Při osmóze dochází k samovolnému pronikání molekul rozpouštědla membránou, která je propustná jen napůl, do roztoku.

V biologii osmózou rozumíme pronikání tekutin přes buněčnou membránu. Obecně řečeno osmózou rozumíme prolínání kapalin.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu osmóza podává následující výklad.

Slovo osmóza má původ v 19. století a bylo přejato z moderních evropských jazyků. Ty ji přejaly z řeckého ōsmós (tlak), které je odvozeno od slovesa ōthéō (tisknu, tlačím).

Pravidla českého pravopisu umožňují dvojí zápis slova – osmóza i osmosa. Obojí je správně, přičemž za slohově neutrální se považují vždy varianty s se s. Důležité je, aby byla v textu zachována jednotnost.

Dělení slova:

os-mó-za

Příbuzná slova:

osmotický (přídavné jméno)

Skloňování

Osmóza patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. osmóza osmózy
2. osmózy osmóz
3. osmóze osmózám
4. osmózu osmózy
5. osmózo osmózy
6. osmóze osmózách
7. osmózou osmózami

Příkladové věty

Z obecného hlediska lze říci, že osmóza funguje stejně pro kapaliny jako pro plyny.

Myslím, že osmóza je něco jako difuze.

Při filtraci pomocí tzv. reverzní osmózy kapalina protéká tak úzkými otvory, přes které nečistoty obsažené ve vodě neprojdou, tím pádem se nedostanou ani přes filtr.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – osmóza. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 14.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=osm%C3%B3za
Pošli tento příspěvek svému blízkému