Hanopis × hanypys

Hanopis je hanlivý spis nebo pamflet.

Pravopis a etymologie

Slovo hanopis vzniklo složením hany a části -pis (psát, písmeno).

Český etymologický slovník nám k následujícím slovům podává tento výklad.

Hana

Hana (hanět, hanit, pohana, hanebný, zahanbit; také hanobit, které je odvozeno od slova hanba, hanět) prochází napříč různými jazyky. Polsky ganić, ukrajinsky hányty, ruský dialekt gániť, slovinsky pogániti, srbsky a chorvatsky pòganiti (špinit, hanobit). Praslovanské ganiti je sporné.

Někteří upozorňují na blízkost staroslověnského gaditi (tupit) od gadъ (had). Spolu se slovy z jugoslávštiny se mluví také o vzniku ganiti chybným odstraněním údajné předpony z poganiti od poganъ (pohan).

Část jazykovědců by se byla ochotna přiklonit i k vyvozování staročeského hana ze starohornoněmeckého hōna (posměch, potupa), což se jeví slibně z hlediska významového, ale přináší to jisté problémy ohledně hláskosloví. Je však možné, že zde dochází ke střetu mnoha různých vlivů.

Písmeno

Písmeno je novější označení, dříve se hojně využívalo litera či čtena. Slovo vychází ze staroslověnského pismę (psaní, písmo). Z praslovanského pismę (2. pád pismene) od pisati, pьsati (psát).

Slovo psát prochází napříč slovanskými jazyky (polsky pisać, rusky pisáť, srbsky a chorvatsky písati, staroslověnsky pьsati). Praslovanské pьsati (1. os. přít. času pišǫ), v původním významu malovat, črtat, protože Praslované písmo jako takové neznali, je příbuzné s litevským piẽšti (kreslit, črtat, například pomocí uhlu), i staroindickým píṁśati (vyřezává, zdobí).

Vše vychází z indoevropského peiḱ- (vyřezávat, črtat, malovat), také z latinského pingere (malovat) ze znělé podoby peiǵ-.

Dělení slova:

ha-no-pis

Příbuzná slova:

hanopisec (podstatné jméno; ten, kdo hanopis sepsal), hanopisný (přídavné jméno)

Synonyma

Synonymum, kterým můžeme nahradit slovo hanopis, je: pamflet.

Skloňování

Hanopis patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. hanopis hanopisy
2. hanopisu hanopisů
3. hanopisu hanopisům
4. hanopis hanopisy
5. hanopise hanopisy
6. hanopisu, hanopise hanopisech
7. hanopisem hanopisy

Příkladové věty

Předtím než by proti němu vůbec tasil svůj kord, pokusil se jeho dobré jméno pošpinit hanopisem.

Takoví to byli přátelé a teď proti němu sepsal tak nechutný hanopis.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Pošli tento příspěvek svému blízkému