Vraný × vraní

Vraný, nebo vraní? Obojí je správně, ovšem významy nejsou stejné. Slovem vraný vyjádříme, že je něco černé.

Slovo vraní je odvozeno od podstatného jména vrána, jí také přivlastňujemevraní pero, vraní trus, vraní hnízdo, vraní mládě apod.

Obě slova – vraný i vraní – patří mezi přídavná jména.

Pozor! Vraní (černí) použijeme také v 1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného (viz tabulka níže).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k oběma slovům uvádí následující informace.

Původ slova vrána (pták; vraní) nalezneme ve slovanských jazycích – polsky wrona, rusky voróna, srbsky a chorvatsky vrȁna. Praslovanské slovo vorna odpovídá litevskému várna, lotyšskému vārna, příbuzné je nejspíš i tocharské wrauña.

Zřejmě se jedná o ženský protějšek k praslovanskému vornъ, tedy havran (pro srovnání staroslověnské vranъ, starší české vran). To odpovídá litevskému var̃nas (týž význam). Vše má původ v indoevropských jazycích.

Původ slova vraný (též vraník) opět nalezneme ve slovanských jazycích – polsky wrony, rusky voronój, srbsky a chorvatsky vrân, církevněslovanské vranъ. Vznik praslovanského vornъ bývá odvozován z indoevropského ṷorno- (černý či spálený), které bylo odvozeno z indoevropského ṷerH- (hořet, být horký).

Skloňování

Vraný (vraný kůň – ve smyslu černý kůň) je přídavné jméno, které se skloňuje podle tvrdého vzoru mladý.

Vraní (vraní hnízdo – ve smyslu hnízdo od vrány) je taktéž přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

Přídavné jméno VRANÝ(ČERNÝ)

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. vraný vraný vraná vrané
2. vraného vraného vrané vraného
3. vranému vranému vrané vranému
4. vraného vraný vranou vrané
5. vraný vraný vraná vrané
6. vraném vraném vrané vraném
7. vraným vraným vranou vraným
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. vraní vrané vrané vraná
2. vraných vraných vraných vraných
3. vraným vraným vraným vraným
4. vrané vrané vrané vraná
5. vraní vrané vrané vraná
6. vraných vraných vraných vraných
7. vranými vranými vranými vranými

Přídavné jméno VRANÍ (OD VRÁNY)

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. vraní vraní vraní vraní
2. vraního vraního vraní vraního
3. vranímu vranímu vraní vranímu
4. vraního vraní vraní vraní
5. vraní vraní vraní vraní
6. vraním vraním vraní vraním
7. vraním vraním vraní vraním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. vraní vraní vraní vraní
2. vraních vraních vraních vraních
3. vraním vraním vraním vraním
4. vraní vraní vraní vraní
5. vraní vraní vraní vraní
6. vraních vraních vraních vraních
7. vraními vraními vraními vraními

Příkladové věty

Na pastvině se pásl statný, vraný hřebec, líně mával ocasem a srst se mu leskla v paprscích odpoledního slunce.

Vraná kobyla nespokojeně pohodila hlavou a pak se mě pokusila kousnout.

Vraní koně táhli zdobený kočár.

Vidíš to vraní hnízdo nahoře?

Na hřbitově jsem našla lesklé vraní pero.

Bobule borůvek se dají splést s plody vraního oka čtyřlistého.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – vraný. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vran%C3%BD Internetová jazyková příručka – vraní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=vran%C3%AD
Pošli tento příspěvek svému blízkému