Gymnázium × gymnásium

Psaní tohoto slova je poměrně problematické, z výše uvedené dvojice je pravopisně správně pouze varianta gymnázium.

Jedná se ale o výraz, který patří mezi tzv. dublety, což znamená, že je možné dvojí psaní, tedy podoba se „s“ i se „z“ (podobně dvojice: desinfekce i dezinfekce, epizoda i episoda, filosofie i filozofie, fantazie i fantasie atp.).

Existuje tedy dvojice gymnázium a gymnasium. Podoba gymnasium je původní (prvotně pochází z řečtiny, do českého jazyka proniklo z latinského gymnasium), proto píšeme s písmem „s“, pozor na krátké „a“! Varianta gymnázium je zdomácnělá, proto se původně vyslovované „s“ mění na „z“ a navíc píšeme v základu dlouhou samohlásku.

Obecně platí, že varianta gymnázium je stylově neutrální a lze ji použít v jakémkoliv projevu, varianta gymnasium je již poměrně zastaralá a užívá se spíše v projevech specifických. Slova odvozená tvoříme od základu gymnázium – gymnazista, gymnazijní, gymnaziální.

Při psaní počátečního písmene se řídíme tradičními zásadami– malé počáteční písmeno píšeme v případě, že máme na mysli gymnázium jako typ školy obecně, velké „G“ píšeme, pokud hovoříme o jednom konkrétním gymnáziu a jedná se o součást názvu.

Příklady:

Gymnázium / gymnasium je označení pro výběrovou střední školu zakončenou maturitní zkouškou.

Letos jsem úspěšně složil přijímací zkoušky na gymnázium / gymnasium v Hradci Králové.

Pošli tento příspěvek svému blízkému