Ztotožnit × stotožnit

V tomto slově se poměrně často chybuje, osvojení jeho pravopisu však není nijak náročné. Pravopisně správná je pouze varianta ztotožnit. Jedná se o sloveso, které se užívá ve významu učinit něco/někoho totožným. S tímto souvisí i vysvětlení pravopisného jevu – psaní předpony „z“ na počátku slova.

Předponou „z“ se tvoří slovesa dokonavá ze sloves nedokonavých, např. lámat – zlámat, rušit – zrušit, křížit – zkřížit apod., stejný princip platí i v tomto případě (sloveso totožnit vytvořit lze, téměř vůbec se ale nepoužívá, ale totožný – ztotožnit).

Základem slovesa ztotožnit je přídavné jméno totožný, které lze nahradit slovy s podobnými významy a to např.: naprosto stejný, identický atp. Výraz je také výchozím slovem pro podstatné jméno totožnost (př. průkaz totožnosti).

Příklady:

Ztotožňuji se s některými básněmi Otokara Březiny.

S tvým názorem ohledně hospodaření s penězi jsem se úplně neztotožnil.

Pošli tento příspěvek svému blízkému