Opce × obce

Opce, nebo obce? Správně jsou obě varianty, ale každá znamená něco jiného.

Opce

Pojmem opce rozumíme právo (jednotlivce i skupiny) zvolit si jednu z možností. Kromě toho opcí rozumíme nabytí státní příslušnosti. V oboru peněžnictví operujeme s pojmem opční obchody, pod něž zahrnujeme burzovní obchody, kdy si jedna ze smluvních stran vyhradí právo na určité množství zboží či cenných papírů, a to za prémii. (Optovat znamená zvolit si státní příslušnost.)

Obce → obec

Obec chápeme jako základní územní správní jednotku státu. Obcí taktéž můžeme označit skupinu lidí, které spojují společné zájmy (čtenářská/akademická obec).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovům opce a obec podává následující výklad.

Opce

Opce pochází z latinského optiō (volba, svobodný výběr) k optāre (vybrat si zvolit).

Dělení slova:

op-ce

Příbuzná slova:

opční (přídavné jméno), optovat (sloveso)

Obec

Obec (také obecní, obecný, obecenstvo, obcovat, občina); mimo češtinu se jedná o přídavné jméno – polsky obcy (cizí; obecní ve smyslu nepatřící k mé rodině), rusky óbščij, chorvatsky ȍpćī, staroslověnsky obьštь, praslovanština obьťь. Původní význam slova byl „to, co je okolo“, pozdější pak „co je společné“.

Dělení slova:

obec

Příbuzná slova:

obecní (přídavné jméno), obcička (podstatné jméno; zdrobnělina)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo obec, jsou: vesnička, vesnice, městečko; komunita, společenství, spolek, sdružení.

Skloňování – opce

Patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. opce opce
2. opce opcí
3. opci opcím
4. opci opce
5. opce opce
6. opci opcích
7. opcí opcemi

Skloňování – obec

Obec patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. obec obce
2. obce obcí
3. obci obcím
4. obec obce
5. obci obce
6. obci obcích
7. obcí obcemi

Příkladové věty

Obec, v níž žijeme, je vskutku malebná.

Každý spisovatel má svou čtenářskou obec.

Jedním ze základních finančních nástrojů je obchodování s opcemi.

Smlouva, kterou mezi sebou uzavírají kupující a prodávající, je opce.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
Internetové zdroje: Internetová jazyková příručka – opce. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=opce Internetová jazyková příručka – obec. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 16.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=obec
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5.
Pošli tento příspěvek svému blízkému