Resumé × rezimé

Pojmem resumé označujeme obsah, výtah či shrnutí závěru (resumé přednášky, cizojazyčné resumé k článku).

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu resumé podává následující výklad.

Slovo resumé bylo do našeho jazyka přejato z francouzského résumé (stručný obsah, shrnutí). Résumé je příčestí trpné od résumer (shrnout). Původ resumé však nalezneme v latinském resūmere (opět vzít). Jedná se o složeninu předpony re- (znovu, opět) a sūmere (vzít), ze sub- (pod) a emere (brát, kupovat).

Slovo lze psát dvojím způsobem, a to buď podle původního francouzského résumé, nebo můžeme napsat resumé – obojí je správně. „Rezimé“ je pouze výslovnost slova resumé, nikoli správný zápis.

Dělení slova

re-su-mé

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo resumé, jsou: obsah, výtah, shrnutí, abstrakt.

Skloňování

Resumé patří mezi podstatná jména rodu středního, která jsou nesklonná. Výjimku u slova resumé představuje 7. pád čísla jednotného, kdy je povoleno použít i tvar resumém.

Nesklonná slova jsou taková, která sice patří ke sklonným slovním druhům, avšak ve všech pádech si zachovávají svou podobu v nominativním (1. pád – nominativ) tvaru.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. resumé resumé
2. resumé resumé
3. resumé resumé
4. resumé resumé
5. resumé resumé
6. resumé resumé
7. resumé resumé

Příkladové věty

Učitel by měl na konci každého výkladu podat i stručné resumé.

Prosím tě, nezapomeň mi za svůj článek připojit resumé v angličtině.

Každá bakalářská práce má také resumé.

Celá přednáška byla nesmírně zajímavá, ale resumé na závěr mě ohromilo.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – resumé. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 31.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=resum%C3%A9
Pošli tento příspěvek svému blízkému