Shánět × schánět

Český pravopis uznává v případě tohoto slovesa pouze jednu variantu z námi nabízených,
a to podobu slovesa s dvojicí souhlásek „sh“. Při zdůvodňování si můžeme pomoci vytvořením vidového protějšku — tedy slovesem sehnat.
V tomto tvaru vidíme i slyšíme souhlásku „h“, proto i ve výše zmíněném nedokonavém tvaru slovesa píšeme pouze „h“, a nikoliv „ch“. Z tohoto důvodu můžeme napsat pouze shánět (dokonavý tvar: sehnat).

Připomeňme si pro jistotu ještě možnosti užití tohoto výrazu. Sloveso shánět používáme především ve významech snažit se získat, opatřit, hledat apod. Tento výraz však také můžeme často zaslechnout v oblastech věnujících se zemědělství, konkrétně chovu zvířat, kde se užívá jako synonymum pro výraz shromáždit (př.: Dnes konečně nebudu shánět stádo sám,
 pomůže mi náš nový pes Azor.)

Příklady:

Letos mě vůbec nebaví shánět vánoční dárky.
Nevíš, kde se dá sehnat tenhle model?
Dříve bývalo zvykem shánět stáda dobytka z rozlehlých pastvin za pomoci pasteveckých
a honáckých psů.
Shánět práci v oboru módního poradenství dnes již není ničím výjimečným.
Dnes ráno jsem sháněla hned tři věci – klíče, mobil a peněženku.

Asimilace znělosti: shánět × schánět

K chybování při psaní tohoto slovesa dochází nejčastěji kvůli vlivu asimilace znělosti. Asimilace (také spodoba) znělosti je proces, který ovlivňuje výslovnost souhláskových skupin ve slově. Jsou-li vedle sebe dvě souhlásky znělé, nebo naopak dvě souhlásky neznělé, vyslovíme dvojici souhlásek jednoduše tak, jak ji píšeme (dvorek – vyslovíme jako [dvorek]; stůl – vyslovíme jako [stůl]).

Problém nastává ve chvíli, kdy vedle sebe stojí souhlásky znělé a neznělé. Je totiž třeba je opět vyslovit stejným způsobem, tedy buď zněle (dvorek), nebo nezněle (stůl). Výsledek tohoto procesu určuje pořadí souhlásek a jejich znělost/neznělost. Stojí-li na prvním místě souhláska znělá a na druhém neznělá, vysloví se celá dvojice nezněle (zpívat – vyslovíme jako [spívat]).

V opačném případě (1. neznělá, 2. znělá) vyslovíme obě souhlásky jako znělé (kresba – vyslovíme jako [krezba]). V případě námi zkoumaného slovesa shánět vedle sebe stojí neznělá souhláska „s“ a znělá souhláska „h“. Celý výraz tedy vyslovíme jako [schánět], což může některé pisatele ovlivnit a uložit tak do jejich paměti tento tvar i pro používání v psané formě, kde bude ovšem považován za chybu.

Nezapomeňte také na správný pravopis u příbuzných slov shánění a sháňka!

Pošli tento příspěvek svému blízkému