Distingovaný × dystyngovaný × distinguovaný

Pokud bychom někoho chtěli popsat jako uhlazeného, s jemným chováním a vybranými způsoby, řekli bychom, že je distingovaný.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu distingovaný podává následující výklad.

Distingovaný pochází z francouzského distingué od distinguer (vyznačovat se především mravy). Původ slova nalezneme v latinském distinguere (odlišovat, vyzdobovat). Jedná se o složeninu předpony dis- a tinguere (barvit).

Předpona dis- pochází z latiny a její nejčastější význam je roz-, dále pak zápor (ne) nebo zesílení. Tato předpona se nachází u slov patřících do různých oblastí odborného vyjadřovaní (diskvalifikovat – vyloučit ze soutěže, disponovat – volně nakládat, disparátní – různorodý).

Předpona dys- má původ v řečtině a je především součástí odborných slov z oblasti psychologie a lékařství. Předpona dys- znamená zeslabený, vadný či porušený. Značí něco negativního, špatného, zhoršeného nebo poruchu (dyslexie – porucha schopnosti číst, dyspepsie – porucha trávení, dyskalkulie – porucha matematických schopností).

Slovo distingovaný se velmi zřídka vyskytuje ve formě distingvovaný a z dřívějších dob známe také zápis distinguovaný. V současné době je slovo ustáleno v podobě distingovaný a tento jediný zápis nám také Pravidla českého pravopisu předkládají. Proto doporučujeme psát slovo pouze v podobě DISTINGOVANÝ.

Z výše uvedeného taktéž vyplývá, že jakákoli podoba s tvrdým „y“ je chybná (dystyngovaný, dystynguovaný, dystyngvovaný, apod. → NE!). Všechna „i“ jsou vždy měkká.

Skloňování

Distingovaný je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru mladý.

VZOR MLADÝ (tvrdý)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. distingovaný distingovaný distingovaná distingované
2. distingovaného distingovaného distingované distingovaného
3. distingovanému distingovanému distingované distingovanému
4. distingovaného distingovaný distingovanou distingované
5. distingovaný distingovaný distingovaná distingované
6. distingovaném distingovaném distingované distingovaném
7. distingovaným distingovaným distingovanou distingovaným
VZOR MLADÝ (tvrdý)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. distingovaní distingované distingované distingovaná
2. distingovaných distingovaných distingovaných distingovaných
3. distingovaným distingovaným distingovaným distingovaným
4. distingované distingované distingované distingovaná
5. distingovaní distingované distingované distingovaná
6. distingovaných distingovaných distingovaných distingovaných
7. distingovanými distingovanými distingovanými distingovanými

Synonymní slovíčka

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno distingovaný, jsou: uhlazený, jemný, vybraný.

Příkladové věty

Ta žena v modrých šatech měla velmi distingované chování.

Obdivuji jeho distingovaný projev.

Za všech okolností byla distingovaná a vždy působila taky trochu odměřeně.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – distingovaný. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 30.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=distingovan%C3%BD
Pošli tento příspěvek svému blízkému