Disperzní × dysperzný × dispersní

Pojem disperzní označuje rozptyl, rozklad či rozložení (plošné rozptýlení jedinců populace, rozdělení složeného elektromagnetického záření na jednotlivé složky, rozklad světla z vesmíru při průchodu atmosférou ad.).

Pravopis a etymologie

Původ slova disperze (disperzní) nalezneme v latinském dispersus od dispergō (rozptýlit se). Slovo se skládá z latinského dis- (roz, od sebe) a sparagō (rozptýlit).

Předpona dis-

Pochází z latiny a její nejčastější význam je roz-, dále pak zápor (ne) nebo zesílení. Tato předpona se nachází u slov patřících do různých oblastí odborného vyjadřovaní (diskvalifikovat – vyloučit ze soutěže, disponovat – volně nakládat, disparátní – různorodý).

Předpona dys-

Má původ v řečtině a je především součástí odborných slov z oblasti psychologie a lékařství. Předpona dys- znamená zeslabený, vadný či porušený. Značí něco negativního, špatného, zhoršeného nebo poruchu (dyslexie – porucha schopnosti číst, dyspepsie – porucha trávení, dyskalkulie – porucha matematických schopností).

Z těchto výše uvedených důvodů je správné pouze psaní s měkkým „i“. Pomocí přípony -ní se tvoří přídavná jména náležející k měkkému vzoru „jarní“. Slovo bylo přejato do našeho jazyka a počeštěno do podoby disperzní (disperze). Ovšem protože se jedná o dubletu, ponechávají Pravidla českého pravopisu možnost dvojího psaní, a to dispersní (disperse), nebo disperzní (disperze), přičemž dispers (podoba se s) je bráno jako stylově bezpříznakové. Důležité je zachovat v textu jednotnost.

Skloňování

Disperzní je přídavné jméno, které se skloňuje podle měkkého vzoru jarní.

VZOR JARNÍ (měkký)

Jednotné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. disperzní disperzní disperzní disperzní
2. disperzního disperzního disperzní disperzního
3. disperznímu disperznímu disperzní disperznímu
4. disperzního disperzní disperzní disperzní
5. disperzní disperzní disperzní disperzní
6. disperzním disperzním disperzní disperzním
7. disperzním disperzním disperzní disperzním
VZOR JARNÍ (měkký)

Množné číslo

Pád Rod mužský Rod ženský Rod střední
  Životný Neživotný    
1. disperzní disperzní disperzní disperzní
2. disperzních disperzních disperzních disperzních
3. disperzním disperzním disperzním disperzním
4. disperzní disperzní disperzní disperzní
5. disperzní disperzní disperzní disperzní
6. disperzních disperzních disperzních disperzních
7. disperzními disperzními disperzními disperzními

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit přídavné jméno disperzní, jsou: rozptýlený, rozložený.

Příkladové věty

Nezapomeňte, že před pokládkou samotné podlahy, je důležité nanést na povrch také disperzní penetrační nátěr.

Prosím tě, kup mi disperzní lepidlo.

Mezi molekulami, které jsou nepolární, se uplatňují disperzní síly.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – disperzní. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 05.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=disperzn%C3%AD#bref1 Disperse – Wiktionary. [online]. Dostupné z: https://en.wiktionary.org/wiki/disperse
Pošli tento příspěvek svému blízkému