Jinotaj × jynotaj

Pojem jinotaj (alegorie) znamená, že má něco (většinou nějaké dílo, např. báseň, román, ale i obraz) utajený, skrytý smysl.

Jedná se o takové dílo, které svůj pravý smysl skrývá před nezasvěcenými a k jehož rozluštění je třeba mít klíč. Jinotaj je podobný symbolu nebo podobenství.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu jinotaj podává následující výklad.

Jinotaj je složeninou jiný a taj.

Jiný (jinak, jinačí, jinam, jindy, odjinud, …) má všeslovanský původ a prochází napříč jazyky, jako jsou polština – inny, ruština – inój, srbština a chorvatština – în, ȉni, staroslověnština – inъ (jiný, některý).

Tajit (taj, tajný, tajnost, tajemství, …) má taktéž všeslovanský původ (polsky – taić, rusky – taíť, srbsky a chorvatsky – tájiti, staroslověnsky taiti). Praslovanské tajiti má příbuznost se staroirským tāid (zloděj); taktéž souvisí s řeckým tētáō (oloupím), avestským tāiia či staroindickým stāyát (tajně, skrytě).

Písmeno j v českém jazyce patří mezi pravopisně měkké souhlásky (ž, š, č, ř, c, j, ď, ť, ň), proto se po písmenu j píše měkké i → JINOTAJ.

Dělení slova:

ji-no-taj

Příbuzná slova:

jinotajnost (podstatné jméno), jinotajný (přídavné jméno), jinotajně (příslovce)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo jinotaj, jsou: alegorie, příměr, symbol.

Skloňování

Jinotaj patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru stroj.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. jinotaj jinotaje
2. jinotaje jinotajů
3. jinotaji jinotajům
4. jinotaj jinotaje
5. jinotaji jinotaje
6. jinotaji jinotajích
7. jinotajem jinotaji

Příkladové věty

Jeho poezie je plná jinotajů.

Pan Láskorád z knihy Harry Potter vydával kouzelnický časopis s názvem Jinotaj.

Vyplývá to už ze samotného slova jinotaj – příběhy ukrývají ještě jiná tajemství, jejich smysl je skrytý a na první pohled nebývá tak zřetelný.

Jako příklad jinotaje bývá uváděno Orwellovo dílo Farma zvířat.

Muži jsou přesvědčeni o tom, že ženy velice často mluví v jinotajích.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – jinotaj. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 06.02.2023]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=jinotaj
Pošli tento příspěvek svému blízkému