Dovědět × dozvědět

U této dvojice je k nám český pravopis opět milosrdný. V obou případech se jedná o sloveso, které se používá ve významu: dostat zprávu či informaci.

Obě dvě námi nabízené varianty jsou správné a spisovné. Je možné napsat variantu dozvědět se s vloženým „z“, stejně píšeme i nedokonavou variantu slovesa dozvídat se. Pomoci si zde můžeme i slovy příbuznými či odvozenými, např.: zvěd, zvídavý apod. Úplně stejně můžeme napsat podobu dovědět se bez vloženého „z“, přípustná je samozřejmě opět i nedokonavá varianta slovesa, tedy dovídat se. Je tedy zcela na nás, jaký tvar je nám bližší a budeme jej používat. Stejně tak jsou platné i dvě podoby při skloňování sloves: dovím i dozvím, dovědí i dozvědí apod.

Příklady:

Po tom, co jsem se dozvěděl / dověděl tuto zprávu, jsem byl v šoku.

Tak dozvím / dovím se, co se stalo?

Pošli tento příspěvek svému blízkému