Rozsednout × rosednout

Rozsednout, nebo rosednout? Nemusíte váhat. Jen jedna možnost je správně. Jaká? To se dočtete v článku níže.

Pravopis a etymologie

Slovo rozsednout je složeninou předpony roz- a slova sedět (sednout, odsednout, zasedat, …). Sedět patří do všeslovanských jazyků, kterými prochází skrz. Najdeme ho v polštině siedzieć, ruštině sidéť, chorvatštině sjèdeti, srbštině sèdeti, staroslověnštině sěděti. A nejen zde – podobné (se stejným významem) je i lotyšské sēdēt nebo latinské sedēre, německé sitzen i anglické sit.

Předpona roz- také prochází napříč slovanskými jazyky (polština roz-, ruština raz-, …). Praslovanské orz- má příbuznost s oriti ve významu rozrušit, oddělit, avšak jak k tvorbě vlastně dochází, až tak jasné není. „Z“ se zřejmě vkládá podle bez, perzъ, vъzъ. Počátek jazykovědci spatřují v ie.

Pro potřeby naší mateřštiny stačí vědět, že se jedná o klasickou předponu roz-, která se vždy píše se „z“. Proto je správné pouze psaní ROZSEDNOUT.

Časování

Sloveso rozsednout patří do 2. slovesné třídy (-ne; on teď rozsedne), vzor tiskne (tiskl – rozsedl, tiskni – rozsedni).

Osoba Číslo jednotné Číslo množné
1.      (já, my) rozsednu rozsedneme
2.      (ty, vy) rozsedneš rozsednete
3.      (on, ona, ono, oni, ony, ona) rozsedne rozsednou
Rozkazovací způsob Rozsedni! Rozsedněte!
Příčestí
Činné rozsedl
Trpné rozsednut
Přechodník
Minulý – mužský rod rozsednuv, rozsed rozsednuvše, rozsedše
Minulý – ženský, střední rod rozsednuvši, rozsedši
Podstatné jméno slovesné rozsednutí

Příkladové věty

Dávej bacha! Nerozsedni mi tu krabičku!

„Netuším jak, ale opravdu se mu podařilo rozsednout 3 zahradní židle!“

Křup! Ozvalo se, když se můj zadek svezl na židli. Právě jsem si rozsedla brýle.

Ve dveřích se objevil ufňukaný Pepík a vzadu mu z kalhot kapalo cosi slizkého. „Roz-roz-rozsedl jsem ti va-vajíčka, babi. Pro-promiň,“ vzlykal nešťastně.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – rozsednout. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 17.09.2021]. Dostupné z: https: //prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rozsednout
Pošli tento příspěvek svému blízkému