Lingvistika × lyngvystyka

Pojmem lingvistika označujeme vědní obor, který se zabývá jazykem – jeho vývojovými zákonitostmi, užíváním a také vztahem k mimojazykovým skutečnostem.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu lingvistika podává následující výklad.

Slovo lingvistika má původ v latinském lingua, tedy jazyk. Vzniklo v 19. století.

Lingvistika byla přejata do českého jazyka v podobě LINGVISTIKA, což je také jediný správný způsob psaní. S měkkými „i“ nalezneme taktéž podoby v angličtině – linguistics, němčině – Linguistik, francouzštině – linguistique.

Dělení slova: lin-g-vi-s-ti-ka

Příbuzná slova

Lingvistický (přídavné jméno)a lingvista/lingvistka (podstatné jméno; jazykovědec/jazykovědkyně).

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo lingvistika, jsou: jazykověda, jazykozpyt, filologie.

Skloňování

Lingvistika patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru žena.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. lingvistika lingvistiky
2. lingvistiky lingvistik
3. lingvistice lingvistikám
4. lingvistiku lingvistiky
5. lingvistiko lingvistiky
6. lingvistice lingvistikách
7. lingvistikou lingvistikami

Příkladové věty

Moje bakalářská práce zpracovávala téma z oblasti lingvistiky.

Lingvistika patří mezi jazykovědné disciplíny.

V prváku jsme začali s úvodem do všeobecné lingvistiky.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – lingvistika. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 15.08.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=lingvistika
Pošli tento příspěvek svému blízkému