Reflexe × reflekse

Pojmem reflexe označujeme přemýšlení či rozjímání. Ve filozofii reflexí rozumíme úvahu, která se zaobírá pochopením vlastních teoretických i praktických výkonů.

Často se můžeme setkat také s pojmem sebereflexe. Sebereflexe je schopnost přemýšlet nejen o sobě, ale také o svém jednání. Jedinec v rámci sebereflexe vnímá své činy, rozebírá je a učí se z nich.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám ke slovu reflexe podává následující výklad.

Slovo reflexe bylo do našeho jazyka přejato z německého Reflektion a francouzského réflection. Obojí vzniklo přeneseně z pozdnělatinského reflectiō (otočení zpět) od reflectere.

Písmeno x se v českém jazyce nevyskytuje zcela běžně a používá se především pro zápis slov cizího původu, ve kterých označuje skupinu hlásek ks (kontext) nebo gz (exitus).

Dělení slova

re-fle-xe

Příbuzná slova

reflexivní i reflexívní (přídavné jméno), reflexivně i reflexívně (příslovce), reflektovat (sloveso)

Synonyma

Synonyma, kterými můžeme nahradit slovo reflexní, jsou: přemýšlení, přemítání, úvaha, rozjímání, někdy také odraz.

Skloňování

Reflexe patří mezi podstatná jména rodu ženského, která skloňujeme podle vzoru růže.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. reflexe reflexe
2. reflexe reflexí
3. reflexi reflexím
4. reflexi reflexe
5. reflexe reflexe
6. reflexi reflexích
7. reflexí reflexemi

Příkladové věty

Reflexe je důležitá také z hlediska učení a poznávání, a to v obou směrech – pro nás samotné jako žáky i pro vyučujícího.

Z hlediska výuky je pro správnou reflexi vhodné přesné stanovení cílů.

Obecnou reflexi můžeme vztáhnout také na svou osobu, v tom případě se bude jednat o sebereflexi, což znamená, že budeme přemýšlet o sobě i o svém jednání a také o tom, co nás k danému činu vedlo.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. KRAUS, J. Nový akademický slovník cizích slov A–Ž. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1415-3. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. PALA, K. – VŠIANSKÝ, J. Slovník českých synonym. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7106-450-5. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – reflexe. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 04.09.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=reflexe
Pošli tento příspěvek svému blízkému