Způsob × spůsob

Pojmem způsob označujeme postup, na jehož základě něco probíhá, ráz určitého děje (způsob výroby); životní styl; v oblasti jazykovědy způsobem označujeme mluvnické kategorie, které vyjadřují různé charaktery slovesného děje podle vztahu ke skutečnosti či na základě postoje mluvčího (způsob oznamovací, rozkazovací).

Taktéž znamená většinou uhlazené chování, dobré zvyky, obyčeje a mravy. Hovorově lze užít způsob ve významu „určitě“, „rozhodně ne“.

Pravopis a etymologie

Český etymologický slovník nám k heslu způsob uvádí následující výklad.

Slovo způsob známe ze staročeského zpósob, spósob, polského sposób, ruského spósob. V praslovanštině byl způsob zřejmě spíš v podobě sъposobъ než v podobě vъzposobъ. Významově „jak jde něco po sobě“.

Ačkoli jde vidět, že v uvedeném výkladu výše převažuje psaní s předponou s-, jediný správný způsob zápisu je s předponou z- →ZPŮSOB. Bohužel slovo způsob patří do skupiny slov, u kterých platná pravidla, jež zjednodušují volbu mezi předponami s(e)- a z(e)-, neplatí.

Správný zápis si zkrátka musíme zapamatovat, takže ještě jednou: způsob se píše s předponou z- (podobně slova: zpívat, zpěv, zkoušet, zkoumat, zkusit, zpěčovat se, zpověď, zpytovat, zpupný, zřídit a ztepilý).

Skloňování

Způsob patří mezi podstatná jména rodu mužského neživotného, která skloňujeme podle vzoru hrad.

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. způsob způsoby
2. způsobu způsobů
3. způsobu způsobům
4. způsob způsoby
5. způsobe způsoby
6. způsobu způsobech
7. způsobem způsoby

Příkladové věty

Byl to sice tyran, ale svým způsobem ho stejně měla ráda.

Toto je jediný způsob, jak napsat slovo správně.

Způsobil si to úplně sám, nikdo jiný to nezavinil.

Způsob, jakým mi to říkáš, se mi vůbec nelíbí.

Způsobně se posadila na židli a dala si na klín ubrousek.

Nelíbil se mu způsob, jakým jsem ho pozdravil.

Nerada zkouším neznámá jídla, u nichž neznám způsob úpravy a nevím, z čeho vlastně jsou.

Větu z tabule přepište tak, aby byla v rozkazovacím způsobu.

„Co to jsou za způsoby, Pavlíku?“ řekla maminka pohoršeně, když viděla, jak z talíře začal slízávat zbytky omáčky.

Tak se zatím měj, slibuju, že se na každý způsob ozvu.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – způsob. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 24.07.2022]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=zp%C5%AFsob
Pošli tento příspěvek svému blízkému