Kdokoliv × kdokoli

Kdokoli (kdokoliv) patří mezi zájmena neurčitá, s jejichž pomocí vyjádříme libovolnost výběru z určitého množství osob.

Může jít o kteroukoli (kteroukoliv) osobu, vůbec nezáleží na tom, o koho se bude jednat.

Pravidla užití kdokoli/kdokoliv

Obecná pravidla pro užití kdokoli (kdokoliv) nám při výběru ponechávají volnou ruku. Slova kdokoli i kdokoliv jsou plně rovnocenná a oba způsoby jejich zápisu jsou správné.

Musíme si ale dát pozor, abychom v celém textu zachovali jednotnost, všude tedy použijeme buď kdokoli, nebo kdokoliv.

Částice -koli je svým původem zesilovací nebo zobecňovací. V dřívějších dobách se k částici -koli ještě připojovala částice -věk (např. nikolivěk), z níž se do dnešních dob zachovalo již jen ono -v.

Pravopis

Kdokoli(v) je zájmeno neurčité, které se skloňuje následujícím způsobem:

Pád Jednotné číslo Množné číslo
1. kdokoli(v)
2. kohokoli(v)
3. komukoli(v)
4. kohokoli(v)
5. kdokoli(v)
6. komkoli(v)
7. kýmkoli(v)

Kdokoli(v) také může být zájmenem vztažným. V tomto případě bude uvozovat vedlejší větu a napíšeme před něj čárku.

Etymologie

Částici -koli nalezneme ve staročeštině, a to nejen samostatně, ale i jako příslovce s významem někdy, kdysi.

Zájmeno kdo prochází napříč slovanskými jazyky – polské, ruské kto, hornolužické štó, srbské a chorvatské tkȍ, staroslověnské kъto, staročeské kto. K praslovanskému kъto byla přidána zesilovací částice
-to (v českém jazyce používáme -do podle kde a kdy). Kdo vychází z indoevropského tázacího zájmenného kmene ko-, který můžeme pozorovat například také v litevském kàs (kdo, co), gótském hwas, staroindickém káḥ (kdo), latinském quī (od starolatinského quoi) s významem který.

Příkladové věty

Nevím, kdo by mi mohl chtít ublížit, může to být opravdu kdokoli(v).

Kdokoli(v) z vás, kdo by si chtěl přivydělat, nechť mě kontaktuje přes výše uvedený e-mail.

Kdokoli(v) najde řešení, dostane tučnou odměnu.

Nemyslete si, že tady může pracovat kdokoli(v)!

Kdokoli(v) mezi nás zavítal, dostal vřelého přivítání, jako kdyby byl jedním z nás.

Autor/ka: Bc. Nelly Černohorská
REJZEK, J. Český etymologický slovník. Praha: Leda, 2015. ISBN 978-80-7335-393-3. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost: s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Redaktor Josef FILIPEC. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1446-7. ŠAUR, V. Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Studentské vydání. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7451-168-4. Internetové zdroje Internetová jazyková příručka – kdokoli. Internetová jazyková příručka [online]. Copyright © [cit. 29.12.2021]. Dostupné z: https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kdokoli#bref2
Pošli tento příspěvek svému blízkému