Tvoření slov - testy

0% Splněno
9 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Slovotvorba neboli nauka o tvoření slov podléhá v českém jazyce jistým pravidlům. Pokud jste zapomněli, jak česká slova vznikají, doporučujeme vám náš souhrnný přehled. Začneme slovotvornými prostředky:

KOŘEN (radix) = nositel významu, nedělitelný
PŘEDPONA (prefix) = předchází kořen, mění věcný význam slov
PŘÍPONA (sufix) = nachází se jen u některých slov mezi kořenem a koncovkou
KONCOVKA = nachází se zpravidla na konci tvaru, nese mluvnický význam, mění se, zpravidla vyjadřují pád, číslo, rod, u sloves osobu a číslo
KMEN = část slova, která zbývá po odtržení koncovky, nemění se
SLOVOTVORNÝ ZÁKLAD = část slova bez koncovky, kterou převzalo slovo

Předpona + kořen/kmen + přípona + koncovka

V českém jazyce se nová slova tvoří 3 způsoby

Odvozováním (derivací)

Jedná se o nejčastější způsob tvoření slov. Nová slova tvoříme pomocí předpon, přípon a koncovek, takto utvořená slova se nazývají deriváty. Slova odvozená pomocí:

  • Předpony: (např. pra-  ➡  prababička)
  • Přípony: (např. -nda  ➡  šeptanda)
  • Koncovky: (např. list  ➡  listí)
  • Předpony a přípony: (např. pod + pata + ek  ➡  podpatek)
  • Předpony a koncovky: (např. -ná + město + í  ➡  náměstí)

Skládáním (kompozicí)

Skládáním vznikají slova složená (složeniny). Zpravidla se skládají ze dvou a více slov. Složeniny se obvykle rozdělují na:

  • Složeniny vlastní (sníh + bílý  ➡  sněhobílý; les i step = lesostep; obchod ve velkém = velkoobchod)
  • Složeniny nevlastní (spřežky) (budiž + k + ničemu  ➡  budižkničemu; mžik + oko = okamžik; lačný + krev  ➡  krvelačný)
  • Složeniny hybridní – jedna část slova je cizího původu (topmodelka, biopotraviny, …)

Zkracováním (abreviací)

Slova tvoříme zkracováním základových slov nebo ze zkrácených částí základových slov. Vznikají tak iniciálové zkratky, zkratky, slova zkratková a značky.

Zkratky iniciálové

Několikaslovné názvy nahrazujeme prvními písmeny názvu, které píšeme vždy velkými písmeny, při čtení je hláskujeme.

Poštovní směrovací číslo (PSČ)
Česká republika (ČR)

Zkratky vlastní

Takové zkratky píšeme buď s tečkou (pak musí končit na souhlásku):

Před naším letopočtem (př. n. l.)
Například (např.)
Inženýr (ing.)

Nebo bez tečky (pak musí končit na samohlásku):

paní (pí)
cirka (cca)
bratří (bří)

Slova zkratková (skupinové zkratky)

Vznikají ze skupin hlásek jednotlivých slov, takto vzniklá slova můžeme i skloňovat, při čtení již slovo nehláskujeme.

Česká dopravní kancelář (ČEDOK)
Divadlo Sedmi Malých Forem (SEMAFOR)


Zdroje:
MARTINEC, Ivo et al. Učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2009-2011. 4 sv. ISBN 978-80-7238-779-3.
MUŽÍKOVÁ, Olga et al. Odmaturuj! z českého jazyka. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2002. 104 s. ISBN 80-86285-36-7.