Slovní druhy - určování

0% Splněno
95 cvičení v kategorii
pouze pro přihlášené?

Tvarosloví (odborně nazývané jako morfologie) je základem výuky na vetšině českých škol. Je důležité se mu pečlivě věnovat, protože mnohá pravidla z tohoto odvětví se hodí každému uživateli naší mateřštiny.

Rozlišujeme 10 slovních druhů, které je dobré se naučit i jejich pořadovým číslem, protože to ulehčí značně práci při jejich procvičování. Často se setkáte s typem cvičení, kde do textu nad slova píšete pouze čísla (symbolizují konkrétní slovní druhy).

Přehled slovních druhů

číslo slovní druh příklady
1. Podstatná jména dům, plavba, Monika
2. Přídavná jména přírodní, Tadeášův, jarní, krásný
3. Zájmena já, ty, oni, žádný, tamten
4. Číslovky několik, tři, patnáctý, šestinásobný
5. Slovesa běžet, usínat, brečet, křičet, zčervenat
6. Příslovce místo (doma), čas (včera), způsob (pomalu), příčíny (proto), určující vlastnosti přídavných jmen (světle červený)
7. Předložky k, do, za, před
8. Spojky a, i, ale, nebo, když
9. Částice ať, kéž, klidně
10. Citoslovce hmm, cink, vrr, grr, haf, cvak

Slovní druhy dělíme na ohebná (mění svůj tvar, tzn. dají se časovat a skloňovat) a neohebná (nemění svou podobu).

Ohebné slovní druhy

Mění svůj tvar, tzn. dají se skloňovat a časovat, reagují tedy na změnu pádu, rodu, čísla (skloňování u podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen a číslovek) a osoby, čísla, času, vidu a způsobu (časování u sloves).

  • Změna pádu: 1. pád – kočka -> 2. pád – kočku
  • Změna rodu: mužský rod – běžel -> ženský rod – běžela -> střední rod – běželo
  • Změna čísla: jednotné číslo – kočka -> množné číslo – kočky
  • Změna času: čas minulý – studoval -> čas přítomný – studuje -> čas budoucí – bude studovat
  • Změna vidu: vid dokonavý – najít -> množné číslo – nacházet

Neohebné slovní druhy

Jedná se o ty slovní druhy, které nelze časovat ani skloňovat. Neurčujeme u nich tzv. mluvnické kategorie. Jedná se o příslovce, předložky, spojky, částice a citoslovce.

Určování kategorií přídavných jmen

15 úloh Kvíz / test 6. třída ZŠ 7. třída ZŠ 8. třída ZŠ 9. třída ZŠ
0% Prům. úspěšnost
0 pokusů

Pokud jste si zopakovali, které mluvnické kategorie určujeme u přídavných jmen, pak pro vás bude následující test jen rutinní záležitost. Přesvědčte se, že jste vše správně pochopili. Ve větě máte označené přídavné jméno a rozhodněte, která z uvedených možností je ta pravá. Vždy je to pouze jedna možnost správná. ;-)

Pokračovat

Určování kategorií sloves 8

Kvíz / test 7. třída ZŠ 8. třída ZŠ 9. třída ZŠ
0% Prům. úspěšnost
0 pokusů

Určit u sloves VŠECHNY kategorie už patří k těm obtížnějším gramatickým úkolům. Pokud si však nastudujete slovesné třídy a vzory, nebude pro vás následující test vůbec těžký. Zadané sloveso vždy přiřaďte ke správné skupině kategorií. Nenechte se zmást, jejich výčet záměrně není vždy úplný, ale buďte bez obav, určitě to zvládnete.

Pokračovat