PRAVIDLA – Číslovky

Číslovky (latinsky numeralia) jsou v pořadí čtvrtým slovním druhem. Co označují a jaké jsou jejich druhy? A jak je správně skloňovat, číst a psát? Pojďme na to.

Co jsou číslovky?

Číslovky (latinsky numeralia) patří mezi ohebné slovní druhy. Jsou to slova číselného významu a označují počet (dva), pořadí (druhý), druh (dvoje) a násobenost (dvakrát).

Můžeme rozlišit číslovky:

 1. určité – vyjadřují přesný počet, lze je nahradit číslicí (jeden list, pět stránek, tisíc hektarů)
 2. neurčité – nevyjadřují přesný počet, ale jen přibližný nebo relativní (několik lidí, málo polévky, mnoho zkušeností)

Číslovky = ohebný slovní druh

Číslovky řadíme mezi tzv. ohebné slovní druhy (společně s podstatnými jmény, přídavnými jmény, zájmeny a slovesy). To znamená, že mění svůj tvar. U číslovek tomuto jevu říkáme skloňování (u sloves časování).

Např. jedna dívka × (bez) jedné dívky × (s) jednou dívkou

Druhy číslovek

V rámci číslovek můžeme určit několik druhů, podle toho, co přesně číslovka vyjadřuje. Na základě toho rozlišujeme:

Číslovky základní

 • Vyjadřují počet, případně pojmenovávají čísla.
 • Na číslovky základní se ptáme otázkou Kolik?
 • Často se spojují se jménem počítaného předmětu: jedno jablko, pět jablek
 • Mohou se vyskytovat i jako zlomky: třetina, polovina, čtvrtina či vyjadřují celek a jeho díl: jeden a půl, půldruhého dne.

Např.: jeden, jedenadvacet, dvě stě jedna, tisíc, milion.

Číslovky řadové

 • Vyjadřují pořadí.
 • Na číslovky řadové se ptáme otázkou Kolikátý?
 • Zpravidla se skloňují podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní. Např. první (podle vzoru jarní), druhý (podle vzoru mladý).
 • Objevují se také v ustálených spojeních: poprvé, posté, poněkolikáté.

Např.: pátý, několikátý, první, miliontý, poslední.

Číslovky druhové

 • Vyjadřují počet druhů.
 • Na číslovky druhové se ptáme otázkami Kolikero? Kolikerý?
 • Zpravidla se skloňují podle vzorů přídavných jmen mladý a jarní. Např. dvojí (podle vzoru jarní), několikerý (podle vzoru mladý).
 • U pomnožných podstatných jmen tyto číslovky označují počet. Např. troje dveře (počet) × trojí dveře (druh).

Např.: paterý, patero, několikerý, několikero.

Číslovky násobné

 • Vyjadřují počet opakování děje (dvakrát, několikrát, mnohokrát) či násobenost (dvojitá, dvojnásobná, mnohonásobný).
 • Na číslovky násobné se ptáme otázkami Kolikrát? Kolikanásobně? Kolikanásobný?

Např.: pětkrát, pětinásobný, několikrát, několikanásobný.

Číslovky podílné

 • Vyjadřují podílnost (dělení dílu na celky).
 • Na číslovky podílné se ptáme otázkou Po kolika?

Např.: po jednom, dva a dva.

Tabulka druhů číslovek

druh

otázka

příklad

základní

Kolik?

jeden, oba, sto jedna, tisíc, milion

řadové

Kolikátý?

pátý, několikátý, první, miliontý, poslední

druhové

Kolikero? Kolikerý?

paterý, patero, několikerý, několikero

násobné

Kolikrát? Kolikanásobně? Kolikanásobný?

pětkrát, pětinásobný, několikrát, několikanásobný

podílné

Po kolika?

po jednom

Skloňování číslovek

Číslovky základní: dva, oba, tři, čtyři mají zvláštní skloňování, které neodpovídá vzorům, jež známe. Proto si musíme tyto tvary zapamatovat a naučit se zmíněné číslovky správně skloňovat. Většinou je však již dávno známe a běžně je používáme.

pád

dva

oba

tři

čtyři

1.

dva, dvě

oba, obě

tři

čtyři

2.

dvou

obou

tří, třech

čtyř, čtyřech

3.

dvěma

oběma

třem

čtyřem

4.

dva, dvě

oba, obě

tři

čtyři

6.

dvou

obou

třech

čtyřech

7.

dvěma

oběma

třemi

čtyřmi

U ostatních číslovek se řídíme již známými vzory. Číslovky jsou slovní druh, který je možné skloňovat podle vzorů podstatných jmen, přídavných jmen i zájmen. K tomu, abychom k číslovce přiřadili správný vzor, je nutné si říci další pády kromě prvního a najít shodu ve tvarech. Podle toho, k jakému vzoru číslovka náleží, rozlišujeme tři typy skloňování:

Skloňování substantivní (podle vzorů podstatných jmen)

 1. podle vzoru hrad – milion, tucet (milion bez milionu – hrad bez hradu)
 2. podle vzoru stroj – tisíc (tisíc bez tisíc– stoj bez stroje)
 3. podle vzoru žena – miliarda, polovina, tisícina, dvojka (miliarda bez miliardy – žena bez ženy)
 4. podle vzoru růže – půle (půle bez půle – růže bez růže)
 5. podle vzoru kost – tři (tři bez tří – kost bez kosti)
 6. podle vzoru město – sto, desatero (sto bez sta – město bez města)

Skloňování adjektivní (podle vzorů přídavných jmen)

 1. podle vzoru mladý – druhý, čtvrtý, pátý, tisícový, dvojnásobný (druhý bez druhého  mladý bez mladého)
 2. podle vzoru jarní – první, třetí, tisící, obojí, dvojí (první bez prvního  jarní bez jarního)

Skloňování zájmenné (podle vzorů zájmen)

 1. podle vzoru ten – jeden (jeden bez jednoho – ten bez toho)

pád

rod mužský

rod ženský

rod střední

1.

jeden

jedna

jedno

2.

jednoho

jedné

jednoho

3.

jednomu

jedné

jednomu

4.

jednoho (než. jeden)

jednu

jedno

6.

o jednom

o jedné

o jednom

7.

jedním

jednou

jedním

Čtení číslovek a jejich pravopis

Při čtení složeného výrazu, který obsahuje číslovku, čteme všechny jeho části ve správném pádě – skloňujeme všechny jeho části.

Např. před 2863 lety (před dvěma tisíci osmi sty šedesáti třemi lety)

Jak se píší číslovky číslicí?

Číslovky můžeme psát slovy nebo číslicí. Při psaní číslicí se často chybuje v rozlišení základních a řadových číslovek. Za řadovou číslovkou je třeba napsat tečku, naopak za základní se tečka psát nesmí.

Sejdeme se v 17 hodin. (sedmnáct) – číslovka základní
Sejdeme se po 17. hodině (sedmnácté) –  číslovka řadová
Chodíme do 7. třídy (sedmé) – číslovka řadová
Je to na 10. straně (desáté) – číslovka řadová
Je to na straně 10 (deset) – číslovka základní

Tečka se nepíše za:

 • letopočtem (roku 1852)
 • za datem napsaným zlomkem (4/5)
 • za označením kapitoly, stránky – pokud stojí za jménem (kapitola 28, strana 13)

Každou číslovku složeného číslovkového výrazu píšeme zvlášť. Jsou-li v obráceném pořadí – píšeme je dohromady.

Např. padesát pět × pětapadesát

Pouze na poštovních poukázkách a bankovních šecích se tyto výrazy píší dohromady.

6 nejčastějších chyb při psaní číslovek

Jaké jsou nejčastější chyby, které můžete udělat při psaní číslovek? Vybrali jsme pro vás ty nejfrekventovanější, se kterými jsme se u našich čtenářů setkali. Poučte se z jejich chyb a neopakujte je!

Datum

Datum píšeme snad každý den – v práci, osobním životě, kdekoliv. Ale přesto v něm píšeme spoustu chyb. A přitom zbytečně – základním pravidlem je, že den, měsíc a rok se vždy oddělují tečkou a následující mezerou.
Příklad:

Dnešní datum (kdy byl tento příspěvek publikován) je tedy správně zapsané jako 9. 4. 2016.

Skloňování číslic pomocí přípon

Pokud skloňujete číslice, rozhodně k nim nepatří žádná koncovka – toto je velmi častý nešvar, který najdeme snad ve všech textech s číslicemi. Nikdy tedy nepíšeme 6-ti, 5ti, 8-mi ani 30ti. Pokud něco chcete vyjádřit číslicí, lze to (a dokonce musíte) psát čistě a jednoduše.

Příklad:

Škola začala před 12 minutami.

Vlak nám ujel před 60 minutami.

Psaní %

Také se jedná o velmi častý nešvar, který zde není jen pravopisně problematický, ale ovlivňuje i význam. A to musí zamotat hlavu i sebevětším jazykovým puristům.

Procenta od číslovky oddělujeme mezerou (30 %, 15 %), pokud je význam tohoto spojení x procent.
Procenta od číslovky neoddělujeme mezerou (30%, 15%), pokud je požadovaný význam v podobě odvozeného přídavného jména – 30% znamená třicetiprocentní, 15% je pátnáctiprocentní.

Příklady:

30% kyselina chlorovodíková (třicetiprocentní)

30 % populace má nadváhu. (30 procent)

10(mezera)% (deset procent)

10% (desetiprocentní)

K volbám přišlo 65 % všech občanů. (60 procent).

Jedná se o 20% roztok chemikálií. (dvacetiprocentní).

Číslovky, přídavná jména a příslovce = dohromady?

Pokud chceme vyjádřit některá slovní spojení číslicí společně s přídavným jménem nebo příslovce, musíme je psát vždy dohromady. Jednoslovná spojení typu patnáckrát, pětiměsíční či dvacetiletý musíme tedy psát jako 15krát, 5měsíční a 20letý. Nepíšeme zde pomlčky, spojovníky a ani tečky. Jsou zde nadbytečné.

Příklady:

7letý (sedmiletý)

5násobný (pětinásobný)

S mezerami počítá i matematika

Mezery jsou při vnímání významu a jednoduchého vizuálního oddělení jednotlivých spojení a prvků ve větě důležité. Správný zápis například matematické rovnice je s mezerou mezi každou číslicí a znaménkem.

Příklad:

150 x 30 + 15 = 4 515

Čárka se nepíše ani u menších obnosů

Desetinná čárka mezi celou peněžní hodnotou a haléři (když opomineme, že už se běžně haléře nepoužívají) je běžně uznávaným pravidlem pro zápis peněžních částek. Mnozí však netuší, že čárka s pomlčkou (příklad 70,-) se nepíše u celé částky v kombinaci s označením měny. Nepište je tedy prosím dohromady.

Příklad:

70,- (SPRÁVNĚ)
70 Kč (SPRÁVNĚ)
70,- Kč (ŠPATNĚ)

Pošli tento příspěvek svému blízkému