PRAVIDLA – Částice

Devátým slovním druhem jsou částice (partikule), které spadají pod neohebné slovní druhy. Částice uvozují samostatné věty a mohou naznačit i jejich druh (přání, přání, zvolání, rozkaz). Dále mohou vyjadřovat postoj mluvčího k obsahu jeho výpovědi. Částice nejsou větnými členy.

Co jsou částice?

Částice (latinsky partikule) jsou nejčastěji devátým slovním druhem. Částice jsou blízké spojkám a mají i podobnou funkci. Částice ovšem slova nespojují, ale pouze je uvozují (jsou na začátku věty) nebo vyjadřují různé rozdíly ve významech a citová zabarvení- mohou vyjádřit, zda se jedná o přání, prosbu, výzvu apod.

Částice = neohebný slovní druh

Částice jsou řazeny mezi tzv. neohebný slovní druh, tedy nemění svůj tvar- nedají se časovat ani skloňovat jako ohebné slovní druhy (podstatná a přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa). Částice také nejsou větným členem- při větném rozboru nejsou označovány jako větný člen a z rozboru je vynecháváme.

Úloha částic

Mezi částice patří například:

ano, ne, kéž, nechť, což, pak, jen apod.
Kéž by byl už zase podzim.
Ano, to zní jako skvělá zpráva.
Jen aby to dobře dopadlo.

Z tohoto výčtu je zřejmé, že některá zmíněná slova mohou být i jinými slovními druhy. Jak tedy poznáme, že se jedná o částici a ne třeba spojku či příslovce? Částice vždy stojí na začátku věty, uvozuje ji.

částice jiný slovní druh (spojka, příslovce)
Ale to je překvapení! Slyším tě, ale nechápu, co tím myslíš.
A to je zase nadělení Skákal a běhal kolem.
Že tobě se to nelíbí? Myslel jsem, že se sejdeme tam.
Aby se jí tak něco stalo! Přeji si, aby už byl podzim.
Tak už se usměj! Neběhej tak rychle.
Pošli tento příspěvek svému blízkému