PRAVIDLA – Poznáváme slovesný vid

Slovesa a jejich kategorie patří mezi nejobtížnější slovní druh. Vedle slovesné třídy a slovesného vzoru se zde setkáme i se slovesným videm, jehož určení není mnohdy snadné. V našem článku vám se slovesnými vidy poradíme.

Vid (aspekt) je jednou ze sedmi kategorií, které u sloves určujeme (osoba, číslo, čas, způsob, rod, vid, třída). Zpravidla rozlišujeme vid dokonavý (perfektum) a nedokonavý (imperfektum) .

Vid dokonavý

Vyjadřuje ohraničený děj (už byl ukončen nebo ukončen bude). Můžeme to vysvětlit na příkladu: Spisovatel dopsal knihu. Sloveso dopsal vyjadřuje dokončený proces, bylo dosaženo cíle. Vid dokonavý tedy vyjadřuje děj, který bude ukončen a dosáhne tak nějakého cíle, kvůli kterému samotný děj začal.

Mnemotechnická pomůcka – jedokonáno (dokonavý) – stalo/stane se to pouze jednou

Spisovatel dopsal knihu.
Anička přišla domů.
Pes zaštěkal.
Babička upekla buchty.
Za moment usne.

Velmi důležitý ukazatal je, že dokonavá slovesa nemohou vyjadřovat přítomný čas!

Vid nedokonavý

Děj nedokonavých slovesa stále probíhá a není nijak ohraničen. Nejlépe si to vysvětlíme opět na příkladu, například Markéta šla, tak sloveso šla nejvydřuje, jestli děj byl již dokončen či nikoli. Slovesa nedokonavá tudíž zobrazují nějaký průběh. Slovesa s videm nedokonavým můžeme vytvořit ve všech časech (minulý, přítomný i budoucí). Budoucí čas se často tvoří za pomoci slovesa být (bude, budou…).

Dnes běžím maratonský běh.
Lukáš píše knihu.
Letadlo letí nad městěm.
Zítra budu volat celý den.

Mnemotechnická pomůcka s tvarem slovesa být

Existuje poučka, která sice není zcela 100%, ale u nějakých případů se dá využít. Pokud před sloveso v infinitivu můžeme dát tvar slovesa být, tak se jedná o nedokonavé sloveso:

spát – budu spát
běžet – budu běžet

Ovšem je potřeba dodat, že není zcela fukční, protože budoucí čas u některých nedokonavých sloves tvoříme nikoli pomocí pomocného tvaru slovesa být, ale pomocí předpony po-.

Vidové dvojice se tvoří pomocí předpon a přípon.

Nedokonavý -> Dokonavý

Ze slovesa s videm nedokonavým lze tedy pomocí předpony vytvořit sloveso s videm dokonavým.

jít (šel – jde – půjde)     x      přijít (přišel – přijde)
hledat (hledal – hledá – bude hledat)       x        vyhledat (vyhledal – vyhledá)

Dokonavý -> Nedokonavý

Ze slovesa s videm dokonavým lze vytvořit sloveso s videm nedokonavým pomocí přípony.

najít (našel – najde) x nacházet (nacházel – nachází – bude nacházet)
projít (prošel – projde) x procházet (procházel – prochází – bude procházet)
vyvolat (vyvolal – vyvolá) x vyvolávat (vyvolával – vyvolává – bude vyvolávat)

Pozor! Nezaměňovat slovesa!

vyhledat (vyhledal – vyhledá), ale ne v přítomném čase vyhledává – to je sloveso vyhledávat

Autor/ka: Mgr. Michaela Dušková
Univerzita Hradec Králové
Pošli tento příspěvek svému blízkému