Pravidla větných rozborů

PRAVIDLA – Příslovce

Příslovce (latinsky adverbia) je neohebné slovní druh. Vyjadřuje bližší okolností dějů – místo (doma, zde, tady), čas (potom, zítra, brzy), způsob (lépe, pečlivě, špatně) a příčinu (proto). Dále označuje stupeň a míru (dost peněz, velmi krásný).

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Slovesa

Sloveso (latinsky verbum) je slovo, které vyjadřuje děj (plavat, běhat, klopýtat), stav (stát, sedět) nebo změnu stavu (zvednout se, posadit se).

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Číslovky

Číslovky (latinsky numeralia) patří mezi ohebné slovní druhy. Číslovky jsou slova číselného významu a označují počet (dva), pořadí (druhý), druh (dvoje) a násobenost (dvakrát).

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Zájmena

Zájmena jsou v pořadí třetím slovním druhém, kterému se budeme společně věnovat. Možná se vám zájmena zdají být složitá a náročná se vším tím dělením a kategoriemi, ale opak je pravdou a stačí si jen udělat jasno. Proto jsme pro vás připravili tento článek, který by vám měl pomoci se v tomto slovním druhu lépe vyznat.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Slovní druhy

Slovní druhy se dělí na slova ohebná (skloňují se, nebo se časují) a slova neohebná (neskloňují se). Slova v závorkách jsou názvy jednotlivých slovních druhů v latině. Slovní druhy jsou základem tvarosloví a je potřeba je znát; v mnoha případech je jejich znalost důležitá i v pravopisných cvičeních atp.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Přídavná jména

Přídavná jména mají v českém jazykce zcela zásadní roli – vyjadřují vlastnosti osob, zvířat nebo jevů či vztahy přivlastnění. Rozvíjejí tedy podstatná jména. V tomto článku si představíme charakteristiku přídavných jmen, stupňování přídavných jmen, mluvnické kategorie, jmenné tvary i příklady ve větách.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Podstatná jména

Podstatná jména jsou pro český jazyk a tvorbu české věty velice důležitá. Jen se zamyslete, jak často vy sami použijete v běžné řeči podstatné jméno? Určitě byste to ani nespočítali, protože je to jeden z nejpoužívanějších slovních druhů v našem jazyce.

POKRAČUJTE