PRAVIDLA – Druhy zájmen

Druhy zájmen jsou poměrně komplikovanou a neoblíbenou látkou na základní škole, ale není potřeba se obávat, dají se totiž naučit. V tomto článku si rozšíříme článek o zájmenech, takže jestli se zájmeny začínáte, odkážeme vás nejdříve tam.

Přehled druhů zájmen

Rozlišujeme sedm druhů zájmen. V první části si představíme několik příkladů u každého druhu, ve druhé části si jednotlivé druhy zájmen více rozebereme.

Druhy zájmen Příklady
osobní já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se
přivlastňovací můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací ten, tenhle, tento, onen, takový, týž, tentýž, sám
tázací kdo, co, jaký, který, čí
vztažná kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá někdo, něco, nějaký, některý, něčí, kdosi, cosi, jakýsi, kterýsi, cokoli, jakýkoli, málokterý, máločí, ledakdo, ledaco, ledajaký, ledakterý, lecjaký, lecčí, ledasco, ledaskdo, ledaskterý, každý, všechen
záporná nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Tabulka ke stažení:

1. zájmena osobní

Jedná se o základní tvary zájmen, označují 1., 2. a 3. mluvnickou osobu (v jednotném- já, ty, on, ona ono/ i množném čísle- my, vy, oni, ony, ona)

2. zájmena přivlastňovací

Vyjadřujeme vlastnictví 1., 2. nebo 3. osoby, něco někomu patří/ něco něčí je

Já – zájmeno osobní x ten svetr je můj – zájmeno přivlastňovací (já jsem vlastníkem, je to moje)

3. zájmena ukazovací

Ukazujeme jimi na určitou věc, zvíře nebo osobu.

Ten člověk to udělal.

4. zájmena tázací

Tážeme se jimi po osobě, zvířeti nebo věci/ ptáme se na osobu, zvíře nebo věc

Kdo to udělal? – ptáme se na osobu / Co to máš v kapse? – ptáme se na věc

5. zájmena vztažná

Používáme především pro připojení vedlejší věty v souvětí.

Případně to udělá ten, kdo to zavinil.

Zájmena tázací x vztažná

Zde pozor na záměnu, mezi zájmena tázací a zájmena vztažná patří stejná slova (až na zájmeno jenž). Jak ale rozlišíme, o jaký druh zájmena se jedná? Poznáme to jedině podle postavení zájmena ve větě.

Zájmena tázací Zájmena vztažná
= kdo, co, jaký, který, čí, jenž = kdo, co, jaký, který, čí
Příklad: Kdo mi ukradl ten svetr?

             Co si myslíš o Kamilovi?

Příklad: Poznámku dostane ten, kdo to udělal.

             Nechápu, proč jsi udělala to, co jsi udělala.

Vysvětlení: V tomto případě zájmena kdo, co stojí na začátku věty. Cílem věty je něco zjistit/ na něco se dotázat/ na něco se zeptat, proto je i věta zakončena otazníkem = kdo, co jsou zde zájmena tázací Vysvětlení: Kdo, co jsou zde uprostřed věty, uvozují větu vedlejší, nachází se za čárkou. V žádném případě se nejedná o otázku. Proto jsou zájmena kdo, co v tomto případě vztažná.

Tabulka ke stažení:

6. zájmena neurčitá

Blíže neurčujeme, o kom nebo o čem zrovna mluvíme, případně pouze naznačujeme.

Někdo by to mohl špatně pochopit, pane Pottere.

7. zájmena záporná

Popírají existenci nějaké osoby, zvířete nebo věci (neexistuje, nic tu není, nikdo tu není).

Nikdo to neslyšel.

Procvičte si určování zájmen

Pošli tento příspěvek svému blízkému