PRAVIDLA – Podmět a přísudek

Dělá vám problémy určování podmětu a přísudku ve větách? Zkuste se poučit z našich pravidel – snad Vám budou nápomocné při učení základů větných rozborů.

Co je podmět?

Je to větný člen, který vyjadřuje původce děje, nositele vlastností, stavu či činnosti. Je jím nejčastěji podstatné jméno či zájmeno, nicméně může jím být i libovolný slovní druh či neslovní výraz.

Podmět ve větě může být:

Vyjádřený

Táta šel spát

Nevyjádřený

Osobu  (1. a 2.)  zpravidla jednoznačně určuje koncovka slovesa  ( Pracuju,  Pracuješ) , ve 3. osobě se podmět nevyjadřuje, pokud byl již zmíněn v předchozí větě nebo jej lze uhodnout z kontextu, často se také nevyjadřuje všeobecný podmět ( vyjadřuje nekonkrétní osobu, či skupinu osob) či podmět neurčitý ( př.: Je mi chladno).

Tak nám zabili Ferdinanda.

Holý

Máma peče buchty

Rozvitý

Máma, ségra a babička pečou buchty

Co je přísudek?

Je to větný člen, který přisuzuje podmětu činnost, stav anebo vlastnost. Může být ale i samostatně.

Rozlišujeme přísudek:

Slovesný

= je vyjádřený slovesem v určitém slovesném tvaru (určujeme osobu, číslo, čas, , rod..)

a) jednoduchý je tvořen jedním slovesem.

Petr  spí.

b) složený – Je tvořen více slovesy (sloveso + infinitiv) , nastává také u fázových sloves (přestat, přestávat, začít, začínat)

Petr přestává věřit, že usne.

Jmenný

a) jmenný se sponou – skládá se ze jména (podstatného, přídavného)  a spony (sloveso)- být, bývat, stát, stávat se

Petr je policista.

Petr je statečný.

b) jmenný beze spony – chybí spona

Mladost radost.

Pes – přítel člověka.

Průjezd zakázán.

Vyjádřený citoslovcem

Kočka frnk na střechu.

Ve větě lze zpravidla rozeznávat část podmětovou (původce, nositel činnosti) a přísudkovou( vyjadřuje činnost), jsou to dva základní  větné členy tvořící základní skladební dvojici.  Vztah přisuzování se vyjadřuje zpravidla shodou – přísudek se shoduje s podmětem v osobě, čísle popřípadě v rodě.

Autor/ka: Mgr. Kateřina Šturmová
Univerzita Hradec Králové
Pošli tento příspěvek svému blízkému