Archaismy, historismy a neologismy

Naše slovní zásoba je velmi bohatá a má mnoho členění. Z dobového hlediska, tedy z hlediska doby vzniku slov a přizpůsobování se potřebám užití, můžeme hovořit o archaismech, historismech a neologismech, případně navíc o módních slovech.

Archaismy

Archaismy obecně označují slova zastaralá. Prakticky se jedná o slova, která se již aktivně příliš nepoužívají, užijeme jich pouze ve specifických jazykových projevech, například pokud chceme navodit atmosféru určitého historického období apod. Tyto jazykové prostředky dodávají vyjádření vznešenost a vážnost, především ve veřejných projevech, musí se však použít funkčně. Jsou tak proto často součástí umělecké literatury.

Příkladem archaismu je například:

vysoké učení (dnes nahrazeno slovem univerzita), slova vyňatá (vyjmenován slova), školmistr (učitel), šenkýř (hospodský) atd.

Slova zastaralá postupně ustupují do pozadí a nahrazují je slova běžněji používaná, která považujeme za přirozenější.

Historismy

Historismy neboli slova historická jsou v podstatě též zastaralá a v aktivní slovní zásobě se příliš neužívají. Rozdílem ale je, že označují věci, které již neexistují, samotné označované věci jsou zastaralé, dnes se již nevyrábí a jsou většinou známé pouze z vyprávění nebo muzeí. Oproti tomu archaismy označují věci a skutečnosti stále aktuální, pouze je zvolen novější význam pro jejich pojmenování. Nejčastěji se s historismy můžeme setkat v historické umělecké literatuře. Příklady historismů:

husitské zbraně: sudlice, řemdih nebo halapartna,

dále pak mince: grešle,

podobně míry a váhy: píď,

obdobně jídlo nebo oděvy pocházející ze staršího období.

Neologismy

Neologismy jsou pravým opakem dvou předchozích. Neologismy jsou slova, která jsou v jazyce nově vytvořená. Nová slova jsou potřeba k tomu, aby mohly být označeny nově vzniklé věci a skutečnosti. Dříve neologismy vznikaly se společenskými a politickými změnami (například slova: pionýr atomový, brigáda, ministryně atp.), dnes vznikají především v souvislosti s rozvojem moderních technologií, vědy a techniky. Je nutné nějak označit věci, které momentálně nově vznikají

Příklady neologismů:

grant, lustrovat, megakoncert, předskokan, i ne zcela spisovné výrazy jako např. boxerky, smajlík apod.

Druhou možností je snaha ozvláštnit jazyk, použít vlastní a originální výraz, který ještě nikdo nikdy nepoužil. Nejčastěji je tato tendence prosazována v umělecké literatuře, více v poezii (např. hled).

Autor/ka: Lucie Aubrechtová
Pošli tento příspěvek svému blízkému